Många konkurrenshinder finns kvar i Västernorrlands vårdval

Om vi genom konkurrens och en ökad mångfald ska kunna öka kvalitet och tillgänglighet i vården så är det centralt att verksamheter inom vården tillåts konkurrera på lika villkor.

Vi ser nu hur Vårdvalen/hälsovalen växer fram över hela landet men konkurrensneutraliteten tillåts se olika ut beroende på vilket landsting man är verksam i, visar en genomgång som vi gjort på uppdrag av våra medlemmar i Västernorrland. Några hinder som vårdföretagen ser i Västernorrland är:

• Passiv listning försvårar inträde för nya etableringar i vårdval

• Landsting täcker upp egna förlustverksamheter

• Landsting subventioneras, exempelvis genom omställningsbidrag

• Nära kontakter mellan beställare och utförare ger försprång i det offentliga

• Marknadsföringsfördelar för den offentliga utföraren vid införandet av vårdval

Frågan om konkurrensneutrala villkor inom vårdvalen/hälsovalen är ingen ny fråga och inte unik för Västernorrland. Det borde förstås ha gjorts en grundlig utredning kring frågan innan reformen sattes i sjön av riksdagen. Nu pågår en granskning av de olika vårdvalen/hälsovalen, efter att de införts, av Konkurrensverket. Det välkomnar vi, men det är inte tillräckligt.

Vi menar att det efter valet 2010 måste tillsättas en parlamentarisk utredning som skyndsamt ser över frågan om konkurrensneutralitet i vården. Detta måste ske efter valet 2010 oavsett vem som vinner. Dagens lagstiftning måste anpassas till en verklighet som präglas av en mångfald av utförare, såväl privata, ideella som offentliga.

För att uppnå detta behövs;

• Sunda ersättningssystem som stimulerar valfrihet och kvalitet.

• Ett organiserat erfarenhetsutbyte mellan kommunen/landsting och privata utförare och dialog mellan politiker och utförare.

• Nationell kvalitetsgranskning. Välfärdens tjänster behöver utveckling, mångfald och karriärmöjligheter.

• Sanktionsmöjligheter när landstiget inte behandlar alla vårdgivare konkurrensneutralt.

• Nationell årlig uppföljning av konkurrensneutraliteten inom vården motsvarande den uppföljning som göras av skolverket när det gäller utbildning.

Vi behöver ett mer konkurrensneutralt Vårdval Västernorrland. En översyn av konkurrensneutraliteten skulle gynna konkurrensen inom vården i Västernorrland och ger i förlängningen högre tillgänglighet, högre kvalitet samt mer vård per skattekrona.
 

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Dagbladet den 17 mars.