Hoppa till innehåll

Vård­företagarnas etiska riktlinjer

Om Vård­företagarnas

De etiska riktlinjerna, som är en del av Vård­företagarnas uppförandekod, tillsammans med våra gemensamma värderingar, ger vägledning och ska leda till sund konkurrens och likabehandling av företag, oberoende av storlek. De ska också stimulera branschens företag att uppfylla samhällets förväntningar på den goda organisationen, bland annat avseende systematiskt kvalitetsarbete, miljö och arbetsmiljö.

Branschens företag ska sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga hållbara värden för kund och samhälle.

För att följa efterlevnaden av uppförandekoden finns Vård­företagarnas etikråd.

Medlems­företag har ett gemensamt ansvar för branschen

Alla medlems­företag inom Vård­företagarna har ett ansvar för hur branschen verkar och hur den uppfattas. Detta gemensamma ansvar är avgörande för branschens goda utveckling och tillväxt och därmed för dess framtid.

Vård­företagarnas medlems­företag förväntas inte bara att följa samhällets lagar och förordningar utan också att arbeta i linje med Vård­företagarnas uppförandekod och krav på att arbeta för en hög kvalitet och en god etik. För stöd i ert arbete med etik- och värderingsarbete har vi tagit fram fördjupningsmaterial. Detta kan med fördel användas vid utveckling av er verksamhet, värderingsdiskussioner, arbetsplatsträffar med mera.

Om Vård­företagarna får kännedom om att en medlem inte följer uppförandekoden kan Vård­företagarna uppmärksamma och granska ärendet. Ytterst kan en medlem som inte följer uppförandekoden uteslutas ur föreningen av Vård­företagarnas styrelse.

Anmälan mot medlems­företag

Den som uppmärksammar något missförhållande, olämplig behandling eller klandervärd händelse i ett medlems­företag kan anmäla detta.

Om frågan gäller förhållandet mellan en enskild patient eller brukare och medlems­företaget eller dess anställda ska anmälan ske till den kommun eller den region som upphandlat verksamheten eller till Inspektionen för vård och omsorg.

Annan fråga som innebär en avvikelse från Vård­företagarnas uppförandekod eller Vård­företagarnas- och Svenskt Näringslivs stadgar anmäls till Vård­företagarna, som då kan granska företaget.

I förekommande fall kan medlem uteslutas ur föreningen av Vård­företagarnas styrelse.

En anmälan till Vård­företagarna utgör inte en offentlig handling men kan komma att utlämnas efter avidentifiering som skydd för anmälaren. En anmälan bör inte vara anonym och kommer normalt inte att utredas. Anmälan med klagomål som gäller förhållanden äldre än ett år föranleder vanligen inte någon utredning från Vård­företagarna.