Vård­företagarnas etiska riktlinjer

Om Vård­företagarnas etiska riktlinjer

De etiska riktlinjerna, som är en del av Vård­företagarnas uppförandekod, tillsammans med våra gemensamma värderingar, ger vägledning och ska leda till sund konkurrens och likabehandling av företag, oberoende av storlek. De ska också stimulera branschens företag att uppfylla samhällets förväntningar på den goda organisationen, bland annat avseende systematiskt kvalitetsarbete, miljö och arbetsmiljö.

Branschens företag ska sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga hållbara värden för kund och samhälle.

För att följa efterlevnaden av uppförandekoden finns Vård­företagarnas etikråd.

Medlems­företag har ett gemensamt ansvar för branschen

Alla medlems­företag inom Vård­företagarna har ett ansvar för hur branschen verkar och hur den uppfattas. Detta gemensamma ansvar är avgörande för branschens goda utveckling och tillväxt och därmed för dess framtid.

Vård­företagarnas medlems­företag förväntas inte bara att följa samhällets lagar och förordningar utan också att arbeta i linje med Vård­företagarnas uppförandekod och krav på att arbeta för en hög kvalitet och en god etik. För stöd i ert arbete med etik- och värderingsarbete har vi tagit fram fördjupningsmaterial. Detta kan med fördel användas vid utveckling av er verksamhet, värderingsdiskussioner, arbetsplatsträffar med mera.

Om Vård­företagarna får kännedom om att en medlem inte följer uppförandekoden kan Vård­företagarna uppmärksamma och granska ärendet. Ytterst kan en medlem som inte följer uppförandekoden uteslutas ur föreningen av Vård­företagarnas styrelse.