Vårdfakta 2020

Individ och familj

Här hittar du fakta om individ- och familjeomsorg och de privata utförarna.

Ladda ner PDF

Individ- och familjeomsorg

82%

HVB
82 procent av hemmen drivs av privata utförare.104

48%

HVB ensamkommande
48 procent av hemmen drivs av privata utförare.105

19%

LSS-bostäder
19 procent av landets LSS-bostäder drivs av privata utförare.106

25%

Daglig verksamhet
25 procent av den dagliga verksamheten i landet drivs av privata utförare.107

Omkring 38 800 barn och unga fick någon gång under 2018 en insats i form av heldygnsvård enligt Socialtjänstlagen eller insatser enligt Lagen med bestämmelser med vård av unga.

Knappt 30 procent av de barn som placerades i samhällsvård var ensamkommande. Cirka 7 av 10 av insatserna berörde unga mellan 15 och 20 år.

Knappt 33 800 barn och unga fick 2018 någon form av behovsprövad öppenvårdsinsats.108

HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

Antalet platser på privat drivna HVB, som behöver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), är i snitt 12,8. Motsvarande antal platser för kommunala HVB, som ej är tillståndspliktiga, är i snitt 16,5. Den privat drivna sociala omsorgen erbjuder inte bara specialiserad verksamhet, utan även erfaren personal. Till exempel har föreståndarna på privat drivna HVB i snitt varit föreståndare i åtta år om de också är delägare, och närmare fem år i de fall de inte är delägare. Inom kommunalt driven HVB är motsvarande siffra för föreståndarna drygt tre år.109

Under 2019 kom omkring 900 ensamkommande barn och ungdomar till Sverige.110

De ensamkommande placerades framför allt i HVB, familjehem och stödboenden. I maj 2019 fanns det enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 183 HVB för ensamkommande.111

Lagen om Stöd och Service (LSS)

2018 hade 74 000 personer insatser enligt enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Daglig verksamhet och boende för vuxna är de vanligaste insatserna. Tillsammans står de för 56 procent av samtliga insatser enligt LSS.

Väntetiden på LSS-bostäder är lång i många kommuner. 162 kommuner uppger att de har ett underskott av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning.112

SOCIALSTYRELSENS KVALITETSMÄTNINGAR

26/28

Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att de privata utförarna har bättre resultat än de kommunala utförarna på 26 av totalt 28 indikatorer inom verksamheterna bostäder med särskild service och daglig verksamhet.113

Daglig verksamhet

Privata utförare har i större utsträckning rutiner för hur man ska agera om någon boende eller brukare har utsatts för våld eller övergrepp. 83 procent av de privata uppger att man har rutiner för detta men bara 56 procent av de kommunala verksamheterna. Samma sak gäller rutiner för att förebygga missbruk av läkemedel, alkohol och narkotika, 64 respektive 34 procent.114

Boende med särskilt stöd

Privata utförare är bättre på att använda de boendes uppfattning för att utveckla verksamheten. 80 procent av de privata enheterna uppger att de boendes uppfattning används för att utveckla verksamheten. Motsvarande siffra för offentligt drivna enheter är 66 procent. Liksom i kategorin boenden är det också vanligare med rutiner för att förebygga våld eller övergrepp hos privata utförare, där 77 procent har rutiner mot 51 procent hos kommunala enheter.115

Kvalitet

Inom individ- och familjeomsorg saknas det utförliga nationella brukar­undersökningar som är uppdelade och jämförbara för offentlig och privat regi. Vård­företagarna förespråkar fler mätningar och utvärderingar av både privata och kommunala utförare.

VAD TYCKER DE KOMMUNALA UPPDRAGSGIVARNA?

En undersökning från 2018 bland socialchefer i Sveriges kommuner visar att 72 procent av kommunerna använder sig av fristående utförare inom social omsorg.

Så här tycker socialcheferna om privata utförare116

60%

anser att de sannolikt inte eller absolut inte skulle klara sitt uppdrag utan tillgång till fristående utförare inom social omsorg.

52%

tror att de fristående utförarna i mycket eller ganska stor utsträckning bidrar till kvalitets­utvecklingen av svensk socialtjänst.

68%

anser att de i mycket eller ganska stor utsträckning kan uppnå goda behandlingsresultat genom att använda fristående utförare.

97%

anser att de har ett mycket eller ganska bra samarbete med fristående utförare.

85%

anser att de fristående utförarna kännetecknas av professionalism.

104. Registerutdrag från Inspektionen för vård och omsorg. Hämtat 2020-05-12.
105. Registerutdrag från Inspektionen för vård och omsorg. Hämtat 2020-05-12.
106. Registerutdrag från Inspektionen för vård och omsorg. Hämtat 2020-05-19.
107. Registerutdrag från Inspektionen för vård och omsorg. Hämtat 2020-05-19.
108. Socialstyrelsen (2020). Individ- och familjeomsorg. Läges­rapport 2020.
109. Konkurrensverket (2017). Marknaden för hem för vård eller boende för ensamkommande och andra barn och unga.
110. Registerutdrag från Inspektionen för vård och omsorg. Hämtat 2020-05-12.
111. Registerutdrag från Inspektionen för vård och omsorg. Hämtat 2020-05-12.
112. Socialstyrelsen (2020). Individ- och familjeomsorg. Läges­rapport 2020.
113. Socialstyrelsen (2019). Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning.
114. Socialstyrelsen (2019). Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning.
115. Socialstyrelsen (2019). Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning.
116. Skop (2018). Rapport till Svenska Vård. April 2018.