Vårdfakta 2020

Äldreomsorg

Här hittar du fakta om äldreomsorgen och de privata omsorgsgivarna.

Ladda ner PDF

I oktober 2019 fick drygt 39 000 äldre personer sin hemtjänst av en privat utförare, och ungefär 17 000 äldre personer bodde på ett privat drivet äldreboende.72

23%

Hemtjänst
23 procent av timmarna utförs av privata utförare.

19%

Äldreboende
19 procent bor i ett privat drivet äldreboende.

Valfrihet i omsorgen

Det är upp till varje kommun att avgöra om valfrihetssystem enligt Lagen om Valfrihet (LOV) ska införas i omsorgen eller inte. Av Sveriges 290 kommuner har nästan 60 procent – 169 stycken – infört eller fattat beslut om att införa LOV. I dessa kommuner är valfrihet inom hemtjänst vanligast. Men flera kommuner har även valfrihet inom ramen för lagen om stöd och service (LSS).73

Brukare och anhöriga i kommuner som har infört LOV i hemtjänsten är överlag positiva till att kunna välja utförare. Ett viktigt motiv är att kunna byta utförare om man är missnöjd.74

Det vanligaste för en kommun med LOV är att det finns 1 till 5 privata hemtjänstutförare för de äldre att välja mellan. I 93 procent av kommunerna med LOV i hemtjänsten är antalet hemtjänst­företag färre än 11.75

VALFRIHETSLÄGET I KOMMUNERNA

169 kommuner hade i juni 2020 infört eller fattat beslut om att införa LOV. Sedan 2015 har 14 kommuner valt att avveckla sina valfrihetssystem.76 Den vanligaste anledningen till detta har varit att det inte funnits tillräckligt med privata utförare i kommunen. Samtidigt breddar kommuner, som redan har LOV valfrihet inom andra verksamhetsområden. Det området som ökat mest senaste åren är LOV inom särskilt boende för äldre.77

 Kommuner med LOV i drift eller som fattat beslut om att införa LOV.

 Kommuner som beslutat att inte införa LOV, ännu inte fattat beslut om att införa LOV eller valt att ta bort LOV.78

OMSORG

Mångfald

I många av landets LOV-kommuner finns utförare med särskild inriktning eller specialistkompetens.

Det kan handla om språkkompetens och om kulturella inriktningar. Till exempel har 86 procent av de privat drivna äldreboendena personal som talar ytterligare ett språk utöver svenska, jämfört med 80 procent av de offentliga. För hemtjänst är läget ungefär detsamma: 82 procent bland de privata respektive 74 procent bland de offentliga.79

Det handlar även om specialistkompetens inom särskilda sjukdomar och behandlingsmetoder som de offentliga ofta inte själva har möjlighet att bedriva.

Kvalitet

När införandet av LOV-reformen utvärderades, framkom det att lagen bidragit till att höja kvaliteten generellt inom hemtjänsten. Konkurrensen har lett till att både kommunala och privata utförare anstränger sig för att leverera hemtjänst av god kvalitet. Kvalitetskrav i förfrågningsunderlagen leder också till att kvaliteten blir mer likvärdig mellan utförarna enligt biståndshandläggare.80

Nöjdhet

En jämförande studie som Socialstyrelsen genomfört om nöjdhet inom äldreomsorgen visar att personer över 65 år med färre än 25 hemtjänsttimmar per månad är mer nöjda i kommuner som infört valfrihetssystem enligt LOV, jämfört med personer i kommuner som inte har gjort det..

För äldre med fler än 25 timmars hemtjänst per månad är det ingen skillnad i nöjdheten mellan kommunerna.81

Aktiva val

En studie från Institutet för Näringslivsforskning undersöker valfrihetens effekter på äldres nöjdhet. Jämförelserna visar att äldre blir mer nöjda med hemtjänsten när en kommun inför ett valfrihetssystem.82

9/10

äldre i kommuner som infört LOV i hemtjänst, använder sin valfrihet 83

Kvalitet

SOCIALSTYRELSENS KVALITETSMÄTNINGAR

ÄLDREBOENDE

Enligt Socialstyrelsen är kvaliteten hos privat drivna äldreboenden högre än kommunala på 18 av 20 jämförbara kvalitetsparametrar.84

Bemanningen av sjuksköterskor är ungefär 13 procent högre i privat drivna äldreboenden jämfört med kommunala. Bemanningen av omsorgspersonal är 6 procent lägre i privata boenden.85

Jämförelser mellan privata och offentliga äldreboenden i Sverige86

* = Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.

** = Den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen. Rutinen omfattar alla personer vid enheten.

HEMTJÄNST

Enligt Socialstyrelsens årliga undersökning är privata utförare av hemtjänst bättre än de kommunala på 14 av 16 jämförbara kvalitetsparametrar. Här illustreras tre av frågorna i undersökningen.87

Jämförelser mellan privat och offentlig hemtjänst i Sverige

VAD TYCKER BRUKARNA?

4/5

Bilden av äldre­omsorgen i Sverige är generellt positiv. Drygt fyra av fem äldre är nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende.88

ÄLDREBOENDE

Socialstyrelsen mäter årligen äldres upplevelse av kvaliteten i äldreboenden. Skillnaderna i nöjdhet mellan boenden i privat och offentligt drivna äldreboenden är små. Något fler äldre som bor i ett äldreboende som drivs i privat regi är nöjda med aktiviteterna som erbjuds och vet var de ska vända sig för att framföra synpunkter jämfört med de som bor på kommunala äldreboenden. Det är också något lättare att komma i kontakt med en sjuksköterska vid behov.89

En studie visar att det finns ett litet samband mellan personaltäthet och hur nöjda äldre är med sitt äldreboende, men personaltätheten verkar inte påverka andra kvalitetsmått. Däremot kan låg personalomsättning och hög andel personal med relevant utbildning direkt kopplas till högre kvalitet. Det går alltså inte att dra slutsatsen att bemanningen ensamt är avgörande för om kvaliteten är bra.90

HEMTJÄNST

Skillnaderna mellan de äldres upplevelse av privat och kommunal hemtjänst är små, med några få undantag. Äldre som får stöd av privata hemtjänst­företag är mer nöjda med sina möjligheter att påverka vilken tid personalen kommer. Privata hemtjänst­företag får också högre betyg när det gäller vetskapen om var man ska vända sig med synpunkter och klagomål, samt i vilken mån personalen informerar om tillfälliga förändringar.

Den kommunala hemtjänsten får något högre betyg på frågan om brukaren har förtroende för den personal som kommer hem till den äldre. 96 procent av de äldre som svarat på enkäten uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt, oavsett om det är privat eller kommunal hemtjänst.91

96%

av de äldre uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt, oavsett om det är privat eller kommunal omsorg.

Privat hemtjänst är bättre på att meddela om tillfälliga förändringar i förväg och på att låta den äldre påverka tider som personalen kommer på.92

Andel äldre som är nöjda med hemtjänstinsatser

Privat regi Offentlig regi
Andel som angett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider personalen kommer 67% 57%
Andel som vet var de ska vända sig om de vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten 67% 63%
Andel som känner förtroende för personalen som kommer hem till dem 88% 90%
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar 68% 65%
Andel som uppger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras 87% 86%

En målsättning inom hemtjänsten är att de äldre ska möta så få olika personer som möjligt.

Stockholm, som i hög grad anlitar privata hemtjänst­företag, tillhör den fjärdedel av kommunerna i riket som har bäst resultat gällande personalkontinuitet.93

I Stockholm möter den äldre i genomsnitt  12 olika hemtjänstanställda under en två-veckors period. Genomsnittet för de privata utförarna i Stockholm är lägre, strax under 11 olika anställda.94 Genomsnittet för alla kommuner i Sverige är 16 olika anställda.95

VAD TYCKER DE KOMMUNALA UPPDRAGSGIVARNA?

Kommunala chefer är positivt inställda till privata utförare och konkurrens i äldreomsorgen. De menar att det inte är skillnader i kvalitet mellan kommunal och privat äldreomsorg och att privata aktörer sänker den totala kostnaden för äldreomsorgen. Den kommunala äldreomsorgen verkar dessutom ha höjt sin standard tack vare konkurrens. Hälften av de kommuner som har LOV anger tydligt förbättrad kvalitet i den kommunala regin sedan konkurrens infördes.96

Andelen kommuner med brist på äldreboendeplatser

2014: 27%

2020: 38%

FORTSATT STORA BEHOV ÖVER HELA LANDET

Totalt 109 kommuner bedömer i dag att de har brist på äldreboendeplatser. Det är en minskning jämfört med föregående år, men sedan 2014 har bristen ökat. Underskottet är mest utbrett i Storstockholm och Storgöteborg där hälften av kommunerna uppger att de saknar tillräckligt med äldreboenden.97

1/4

Drygt en fjärdedel (76 av 290) av kommunerna bedömer att de inte kommer att kunna tillgodose efterfrågan på platser i äldreboenden om fem år.98

72. Socialstyrelsen (2020). Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2019.
73. Sveriges Kommuner och Regioner (2019). Valfrihetssystem i kommuner 2019 – Beslutsläget i införandet av LOV. Oktober 2019.
74. Socialstyrelsen (2015). Stimulansbidrag LOV –Slut­rapport 2011-2014.
75. Sveriges Kommuner och Regioner (2020). Köp av verksamhet 2019: Kommuner och regioner 2006-2018. Tandvård är inte medräknad.
76. Sveriges Kommuner och Regioner. Valfrihetssystem i kommuner 2019 – Beslutsläget i införandet av LOV. Oktober 2019.
77. Sveriges Kommuner och Regioner. Valfrihetssystem i kommuner 2019 – Beslutsläget i införandet av LOV. Oktober 2019.
78. Sveriges Kommuner och Regioner. Valfrihetssystem i kommuner 2019 – Beslutsläget i införandet av LOV. Oktober 2019.
79. Socialstyrelsen (2019). Enhets­undersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019.
80. Socialstyrelsen (2015). Stimulansbidrag LOV. Slut­rapport 2011-2014.
81. Socialstyrelsen (2015). Stimulansbidrag LOV. Slut­rapport 2011-2014.
82. Institutet för Näringslivsforskning (2018) Working Paper No. 1213. Choice and Competition in the Welfare State: Home Care as the Ideal Quasi-market.
83. Socialstyrelsen (2015). Stimulansbidrag LOV. Slut­rapport 2011-2014.
84. Socialstyrelsen (2019). Enhets­undersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2018.
85. Socialstyrelsen (2019). Enhets­undersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2018. Vård­företagarnas egna beräkningar.
86. Socialstyrelsen (2019). Enhets­undersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019.
87. Socialstyrelsen (2019). Enhets­undersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019.
88. Socialstyrelsen (2019). Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019.
89. Socialstyrelsen (2019). Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019.
90. Svenskt Näringsliv (2015). Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? En studie av äldreomsorgens särskilda boenden.
91. Socialstyrelsen (2019). Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019.
92. Socialstyrelsen (2019). Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019.
93. KOLADA, RKA Rådet för främjande av kommunala analyser (2020). Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde. Hämtat maj 2020.
94. Stockholm Stad Äldreförvaltning (2019). PM Dnr 3.1-408/2019).
95. KOLADA, RKA Rådet för främjande av kommunala analyser (2020). Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde. Hämtat maj 2020.
96. Trendie (2016). Effekter av konkurrens. Utdrag ur undersökningen om äldreomsorgens framtidsutmaningar.
97. Boverket (2019). Bostadsmarknadsenkäten 2019.
98. Boverket (2019). Bostadsmarknadsenkäten 2019.