Hoppa till innehåll

Var ska vi bo på ålderns höst? – Stort behov av nya äldreboenden

Många äldre och deras anhöriga upplever i dag att man måste vänta alltför länge på en plats på särskilt boende. Väntan påverkar äldres hälsa och välbefinnande, sam-tidigt som den skapar oro och ofta stor arbetsbelastning för anhöriga. Orsakerna till väntan kan variera, men en bidragande förklaring är brist på platser på särskilda boenden. När andelen äldre ökar i befolkningen riskerar bristen bli än större, och väntan därmed, ännu längre. 

De närmaste tio åren kommer antalet personer som är 80 år och äldre att öka snabbt. Fram till år 2032 kommer antalet ha ökat med drygt 250 000 personer jämfört med idag, motsvarande närmare 50 procent. Då det framför allt är äldre över 80 år som har behov av äldreomsorg kommer behovet av platser på särskilda boenden för äldre att öka kraftigt under den närmaste tioårsperioden. 

Andelen av befolkningen som är 80 år och äldre och bor på särskilda boenden har emellertid minskat de senaste åren. Vårdföretagarnas bedömning är att detta beror på två huvudsakliga orsaker. Den första är en rent demografisk orsak. Den andra beror på en tuffare biståndsbedömning från kommunerna, snarare än minskat behov hos de äldre. Vi utgår därför från att behovet av platser på särskilda boenden andelsmässigt kommer att ligga kvar på dagens nivå. Det innebär att elva procent av befolkningen som är 80 år och äldre kommer att ha behov av en plats på ett särskilt boende under perioden 2023–2032. 

Sammantaget innebär det ett behov motsvarande 28 000 nya platser på särskilda boenden fram till år 2032. Det motsvarar omkring 460 boenden under perioden – en byggtakt vi inte är i närheten av idag. Därutöver finns ett behov av att ersätta äldre boenden som inte uppfyller vår tids krav på moderna äldreboenden. Det innebär att ännu fler lägenheter och boenden kommer att behöva produceras för att möta behoven. 

I det korta perspektivet, år 2023–2024, kommer det att behövas närmare 6 000 nya platser, exklusive de som behövs för att byta ut omoderna bostäder som inte uppfyller vår tids krav. Enligt statistik från Boverket är antalet lägenheter som antingen redan blivit klara under 2023 och de som förväntas bli klara fram till och med 2024 cirka 3 000. Här finns alltså en diskrepans på cirka 3 000 mellan det uppskattade behovet av lägenheter och antalet som enligt Boverket kommer att tillföras. (Det är dessutom oklart om några av de planerade boendena avses ersätta äldre boenden) I det korta perspektivet kommer de äldres behov av platser därmed inte att tillgodoses under 2023–2024.3 

Vårdföretagarna föreslår i denna rapport ett antal åtgärder som politiker på kommunal och nationell nivå kan vidta för att lindra den kommande bristen på särskilda boenden för äldre. Åtgärderna syftar både till att skapa förutsättningar för att bygga nya boenden och till att använda befintliga boenden på ett bättre sätt. 

Vårdföretagarna föreslår: 

• Ta hjälp av privata aktörer för att bygga nya särskilda boenden 

• Säkerställ valfrihet för ökad kvalitet 

• Säkerställ långsiktiga förutsättningar för särskilda boenden 

• Inför en äldreboendegaranti 

• Öka samverkan mellan kommunerna 

• Bygg morgondagens boenden 

• Kartlägg befintliga äldreboendes standard 

• Undersök hur behoven av omsorg förändrats över tid