Remiss rörande förslag till gallringsråd för patientjournaler och övrig vårddokumentation från Sveriges Kommuner och Landsting

Detta ärende

Status


Från

Sveriges Kommuner och Landsting


Svar senast

22 mars 2013


Länk till remiss

Remiss