Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Remiss Fi2020/05159

Vårdföretagarnas remissvar

Näringslivets Skattedelegations svar

Remissmissiv

Promemorian

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

21 mars 2021


Länk till remiss

Remiss av promemorian Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Kontaktperson