Hoppa till innehåll

Nio av tio vårdcentraler med de svagaste socioeekonomiska profilerna är privatdrivna

En kritik som riktats mot den fria etableringen av privatdrivna vårdcentraler är att de privata utförarna påstås etablera sig där patienter inte är så vårdkrävande. En konsekvens av detta, påstås det, är att personer med små vårdbehov oftare uppsöker vårdcentralen medan multisjuka och personer med svag socioekonomisk profil får allt svårare att få tillgång till vård. 

Inom Region Stockholm är det stor skillnad mellan vårdcentraler vad gäller såväl de listade patienternas socioekonomiska profil som sjuklighet. I denna rapport visar vi att skillnaden inte i huvudsak beror på om vårdcentraler drivs i privat eller i regionens regi. I stället finns inom båda dessa grupper av vårdcentraler patienter med stark socio-ekonomisk profil och svag socioekonomisk profil. Detsamma gäller sjuklighet. 

Skillnaden mellan vårdcentraler drivna i privat regi respektive i regionens regi är sammantaget liten vad gäller socioekonomi och sjuklighet. Medianvärdena för de mått på socioekonomi och sjuklighet som används av regionen är i stort sett desamma. Även spridningen av måtten är relativt likartad mellan vårdcentraler i de två regiformerna. Värt att notera är dock att privatdrivna är överrepresenterade vad gäller vårdcentraler med såväl de svagaste socioekonomiska profilerna som de svagaste profilerna för sjuklighet.

Ersättningen till vårdcentralerna baseras till cirka 80 procent på vilka som är listade där och hur deras ålder, socioekonomiska profil och sjuklighet ser ut. Poängen med ersättningsystemet är att det ska göras en riskjustering som kompenserar för skillnader mellan de listade utifrån dessa variabler. Det innebär att ersättningen är högre vid hög ålder, svagare socioekonomisk profil och svagare sjuklighetsprofil, för att kompensera för att det förväntas leda till högre sjukvårdsbehov. Därmed elimineras eventuella ekonomiska incitament kopplade till dessa faktorer vid etablering. 

Det finns således inget stöd för påståendet att vårdcentraler i privat regi i större uträckning än vårdcentraler i regional regi har mindre vårdkrävande patienter.