Analys från Vård­företagarna

Om smittspridning på äldreboenden

Analyser av data från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och 133 äldreboenden visar att smittspridningen i samhället har ett tydligt samband med smittspridningen till äldreboendena.

Vård­företagarna har låtit det oberoende analys­företaget Sirona AB studera sambandet mellan en stor mängd variabler för att hitta faktorer som samvarierar med smittspridningen till äldreboenden. 

Resultaten visar att det finns ett mycket tydligt samband med smittspridning i det omgivande samhället och smittan på äldreboenden. Det finns även ett tydligt samband mellan smitta hos personal och smitta bland de äldre. 

Det framkommer inget samband mellan smittspridningen till äldreboenden och följande parametrar: anställningsform, hygienrutiner, tillgång till läkare.

Den data som ligger till grund för analyserna är data från: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, 133 äldreboenden belägna i 62 kommuner, SKR:s punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner & klädregler.

Smittspridningen till och inom äldreboenden är en komplex fråga. Vi hoppas att vår analys bidrar till att bygga kunskap. Men det är av största vikt att fortsätta analysera och studera vilka faktorer som bidrar till smittspridning i samhället generellt, och inom äldreomsorgen. Här behövs studier som kan ge en bättre förståelse och därmed underlag för att bedöma vad som faktiskt leder till ökad eller minskad smittspridning. 

Nedan presenteras en summering av de analyser och resultat som har framkommit.