Hoppa till innehåll

Äldreomsorgslyftet – en guide för medlems­företag

Under 2020–2021 satsade regeringen 2,2 miljarder kronor för att medarbetare inom äldreomsorgen ska kunna utbilda sig till vårdbiträde och undersköterska på betald arbetstid. Syftet är att stärka äldreomsorgen genom att höja kompetensen för ny och befintlig personal.

För 2021 har ytterligare 1,7 miljarder kronor satsats och möjligheten att nyttja medlen förlängts till 2023. Dessutom har satsningen breddats till fortbildning genom andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre, till exempel kan undersköterskor skaffa sig specialistkompetens via yrkeshögskolan. Målgruppen utvidgas också till att omfatta första linjens chefer.

Nedan har Vård­företagarna och Kommunal samlat ytterligare information och svar på vissa praktiska frågor. Ambitionen är att komplettera informationen med webbinarier för Vård­företagarnas medlemmar – till exempel hur äldreomsorgslyftet kan användas för att förbereda medarbetare och verksamhet för den skyddade yrkestitel som införs  sommaren 2023.

Äldreomsorgslyftet – omfattning och praktiska frågor

Vilka utbildningar omfattas av stödet?

  • Yrkespaket till undersköterska (1 500 p), gäller fram till 30 juni 2021, därefter ger Skolverkets reviderade utbildningspaket rätt till stöd.
  • Yrkespaket till vårdbiträde (800 p), gäller fram till 30 juni 2021, därefter ger Skolverkets reviderade utbildningspaket rätt till stöd.
  • Annan utbildning inom ramen för den kommunala vuxen­utbildningen som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där deltagarna kan utveckla kunskaper och förmågor som anges i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg hos äldre, eller uppnå kompetens som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor
  • Utbildningar på folkhögskolorna som motsvarar Skolverkets yrkespaket till undersköterska respektive vårdbiträde
  • Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en undersköterske­utbildning kan få specialistkompetens. Det kan till exempel vara en utbildning som har inriktning mot äldres hälsa och sjukdomar, multisjukdom hos äldre, demens eller palliativ vård. Det finns information om aktuella yrkeshögskole­utbildningar på webbplatsen Yrkeshögskolan
  • Ledarskaps­utbildningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens nationella ledarskaps­utbildning för äldreomsorgens chefer hade.

Under vilken period kan man söka medlen?

I dagsläget kan kommunerna rekvirera medel från Socialstyrelsen för år 2021. Dessa medel kan användas den 1 januari-31 december 2021.  Det har även beslutats om en förlängning vilken innebär att medel kommer att kunna ges fram till år 2023.

Hur kan privata utförare ta del av medlen?

Privata utförare som bedriver äldreomsorg på uppdrag av kommunen omfattas av stödet och ansökan görs till kommunen som sedan avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.

Vilka anställningsformer omfattas av medlen?

Samtliga anställningsformer omfattas av stödet – dock inte vikarier. Observera att medlen ska användas för att finansiera personalkostnader för att den anställde ska kunna vara frånvarande på grund av studier. Medlen kan inte användas för att finansiera en vikarie som ersätter den anställde som deltar i utbildning.

Hur anmäler man sig till utbildningen och får del av äldreomsorgslyftet?

Den som ska gå utbildning inom ramarna för äldreomsorgslyftet ansöker i sin hemkommun efter överenskommelse med arbetsgivaren.

Själva vuxen­utbildningen och valideringen är gratis för eleven, men kostnader för material kan förekomma.

Ledarskaps-, handledar- och språkombuds­utbildningar inom ramen för äldreomsorgslyftet

Ledarskaps­utbildningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens nationella ledarskaps­utbildning för äldreomsorgens chefer omfattas av äldreomsorgslyftet. Medlen kan även användas till handledar­utbildning och språkombuds­utbildning inom Vård- och omsorgscollege.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår från  kvalitetskriterier. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att den som utbildat sig inom ett Vård- och omsorgscollege har gått en utbildning i nära samverkan med arbetslivet, och därmed har goda chanser att få jobb. Medlemmar i föreningen Vård- och omsorgscollege är arbetsgivar­organisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Vård­företagarna, Sobona, KFO samt fack­förbundet Kommunal.

Språkombuds­utbildning

Äldreomsorgslyftet ger också möjlighet att söka medel för att medarbetare ska utbildas till språkombud. Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språk­utveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändnin.

Läs mer om språkombud här:
https://www.vo-college.se/sprakombud
https://spraketpajobbet.se

Handledar­utbildning

Medlen kan användas till handledar­utbildning inom Vård- och omsorgscollege. Medlen kan användas för hela handledar­utbildningen eller för delar av den (dvs. steg 1, steg 2 eller steg 3). Behovet av handledare på arbetsplatser inom vård och omsorg ökar när allt fler personer behöver rekryteras för att trygga kompetensförsörjningen inom sektorn. Handledare har också en viktig uppgift när det gäller att intressera fler för yrket, som till exempel när de handleder personer som gör sin praktik inom ramen för olika arbetsmarknadsinsatser.

Äldreomsorgslyftet – en möjlighet att förbereda sig för den skyddade yrkestiteln för undersköterskor

Äldreomsorgslyftet ger verksamheter en möjlighet att förbereda sig för den skyddade yrkestiteln för undersköterskor som riksdagen beslutat att införa sommaren 2023. Med medel från satsningen kan verksamheter utbilda medarbetare i god tid före införandet. Syftet med reformen är att stärka kvaliteten och säkerheten i vård och omsorg.

Nedan följer fördjupad information om undersköterska som skyddad yrkestitel och förändringar inom utbildningsprogrammet.

Mer om undersköterskor och skyddad yrkestitel

Undersköterska är en av de största yrkesgrupperna idag och titeln undersköterska tilldelas av arbetsgivaren vid anställningen. Endast de som har ett bevis på att de är undersköterskor kommer att ha rätt att använda titeln. Socialstyrelsen prövar ansökningar om bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköter­ska.

Utbildningen som ligger till grund för beviset är den nya gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram enligt den nya utbildningsordning som träder i kraft i juli 2021. Även den som förvärvat motsvarade kompetens via t.ex. folkhögskola eller uppdrags­utbildning kan få en skyddad yrkestitel.

Förändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. De som då har en tillsvidare­anställning som undersköterska får automatiskt behålla titeln under en övergångsperiod om tio år för att ha möjlighet att genomföra sin utbildning. Efter tio år behöver de däremot ha fått sin utbildning godkänd av Socialstyrelsen.

Regleringen av undersköterskeyrket kan påverka verksamheternas kompetens. Därmed är det klokt om arbetsgivaren redan nu ser över kompetensbehoven i verksamheten. Äldreomsorgslyftet ger medarbetare möjlighet att möta dessa behov genom förmånliga villkor då medarbetare kan utbilda sig till vårdbiträde och undersköterska på betald arbetstid.

Det är positivt att kunna studera och jobba samtidigt: arbetsgivare har kvar sin personal men höjer kompetensnivån hos sina medarbetare. Samtidigt får medarbetarna en yrkes­utbildning och ett bevis på sin formella yrkeskompetens.

Förändringar av utbildningen inom vård- och omsorgsprogrammet

Förändringarna inom vård- och omsorgsprogrammet sker i två steg varav merparten träder i kraft 1 juli 2021.

Vård- och omsorgsprogrammet ändras på ungdomsgymnasiet så att omfattningen av de programgemensamma ämnena utökas från 1 100 till 1 400 gymnasiepoäng. Yrkespaket inom vuxen­utbildningen – Undersköterska 1500 poäng. Skolverket har beslutat om en ändrad programstruktur för vård- och omsorgsprogrammet som bland annat innehåller sju nya ämnen och fem reviderade ämnen. Fem av dagens ämnen upphävs och innehållet från dessa flyttas istället över till något eller några av de nya ämnena. Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2021.

Validering vid avsaknad av formell utbildning

Om man saknar formell utbildning men har förvärvat reell kompetens kan man validera sina kunskaper. Detta görs inom kommunal vuxen­utbildning där man då som inskriven elev kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade, vilket innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens. De synliggjorda kunskaperna och färdigheterna blir dokumenterade och får då ett formellt värde.

Syfte och mål med valideringen avgör processens utformning och dokumentation. Det som valideras är individens kunskap och färdighet. Valideringen sker både teoretiskt och praktiskt utifrån gymnasiekursernas ämnesmål, centralt innehåll och kunskapskrav.

De praktiska delarna av valideringen sker i reell miljö, vissa praktiska delar kan göras i en arbetsplatsliknande miljö. Om individen har en anställning byter individen arbetsplats vid valideringen alternativt kommer valideringshandledaren från en annan arbetsplats. Detta för att säkerställa opartiskhet och rätts­säkerhet.

Valideringsprocessens olika moment utgår ifrån att bedömningen ska ske mot gymnasiekursernas nationella mål, centralt innehåll, kunskapskrav och hela betygsskalan.