Hoppa till innehåll

Ny utredning ska föreslå verktyg som redan finns

Regeringen har beslutat tillsätta en utredning med uppdraget ”att föreslå ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling och vid ansökan om att delta i ett valfrihetssystem”. Det de efterfrågar finns dock redan i stor utsträckning på plats. Istället för nya myndigheter eller system behöver vi en diskussion om hur vi använder det vi har på ett bättre sätt.

Vårdföretagarna delar regeringens uppfattning att myndigheterna behöver bli bättre på att upphandla och följa upp verksamheter inom vård och omsorg. Men till skillnad från regeringen ser vi inget behov av att uppfinna nya hjul. I valrörelsen driver Socialdemokraterna frågan om att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Att regeringen knappt 100 dagar före valet väljer att tillsätta en utredning med, ordagrant, samma syfte, beror rimligen på en sammanblandning av regeringsmakten och partiets valkampanj.  Olyckligt, men inte ovanligt.

Eftersökta lösningar finns idag

Inspektionen för vård och omsorg – IVO – ansvarar idag för tillsyn av vård- och omsorgsverksamheter. I myndighetsuppdraget ingår även att bevilja och vid behov återkalla tillstånd för tillståndspliktiga verksamheter. Allt fler verksamheter inom vård och omsorg har kommit att omfattas av tillståndsplikten, vilket Vårdföretagarna välkomnar och har arbetat aktivt för. Vi ser även ett behov av att framöver ytterligare utöka tillståndsplikten, så att den även omfattar kvinnojourer och assistans som bedrivs i egen regi. Därutöver menar vi att även kommunalt drivna verksamheter bör omfattas av tillståndsplikten. Tillståndsprövning är ett bra sätt att granska och kvalitetssäkra aktörer. Regeringen efterfrågar ett leverantörssystem som i praktiken redan finns, men inte fungerar fullt ut.  En av IVO:s främsta utmaningar är handläggningstiden, som genom åren varierat mellan sex och tolv månader.

Företag och organisationer har relationer med en lång rad myndigheter, för att kunna bedriva sin verksamhet. Skatteverket, Bolagsverket, IVO inom vård och omsorg, för att nämna några. Sverige lider ingen brist på register. Det finns även etablerade kreditratingsystem som banker och upphandlande myndigheter använder för att kostnadseffektivt kunna kontrollera leverantörers ekonomiska ställning. Det är därför oklart vad ett nytt centralt leverantörssystem ska leverera och hur det ska fungera.  Ska företag och organisationer registrera sig dubbelt? Ska systemet hämta de uppgifter som redan idag hämtas in? Den verkliga utmaningen ligger i att agera på den information som redan finns.

Myndigheterna måste ta sitt ansvar

Det är upp till varje kommun, region eller annan upphandlande myndighet (UM) att ställa relevanta krav i upphandlingar och avtal och följa upp dessa. Vårdföretagarnas medlemsföretag har tagit fram två upphandlingsguider för verksamheter som omfattar SoL och LSS respektive Äldreomsorg. Det finns i regel två huvudutmaningar:

  • kraven behöver vara relevanta för verksamhetens art
  • uppföljningen av ställda krav måste bli bättre

Inte sällan begär en kommun in samma underlag som IVO redan begärt för att bevilja tillstånd för samma verksamhet. I stället för att dubbelarbeta borde UM lägga resurser på att följa upp verksamheterna under avtalstiden. Att inrätta en ny myndighet eller nytt leverantörssystem leder i bästa fall till mer dubbelarbete. I värsta fall leder det till ett otydligt ansvar för effektiv användning av våra skattepengar.

LOV kan utvecklas mer

Lagen om Valfrihet (LOV) har stärkt medborgarnas egenmakt och öppnat upp för fler alternativ för vård och omsorgsinsatser. Men kommuner uppger att regelverket behöver förtydligas och förstärkas, så att det blir enkelt att utesluta aktörer som missköter sig. Därför är det bra att frågan ses över. Det ska inte råda någon tvekan om vad som gäller. Alla tjänar på tydliga spelregler.

Vad Vårdföretagarna mer tycker behöver justeras hittas i vår LOV-rapport.

Sammanfattningsvis noterar Vårdföretagarna att regeringen i stort delar vår önskan om transparens, effektivitet och tydliga spelregler. När dammet från valrörelsen lagt sig får vi hoppas att de därför lägger förslag som leder till att ineffektivt dubbelarbete läggs åt sidan.