Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

Förläng ansökningstiden för kompensation av covidkostnader

Regeringens löfte om att fullt ut kompensera merkostnader kopplade till covid-19 är viktigt för verksamheter inom sjukvården och omsorgen som har ett mycket ansträngt läge på grund av pandemin. Vårdföretagarna välkomnar beskedet om att ytterligare 10 miljarder avsätts till stöd för merkostnaderna. Men för att medlen verkligen ska göra nytta måste regeringen förlänga ansökningstiden så att verksamheterna kan fokusera på arbetet med den ökande smittspridningen istället för att leta kvitton.

I en formell skrivelse till regeringen begär Vårdföretagarna att ansökningstiden för kompensationen förlängs. Det finns två skäl till behovet av förlängning. För det första, belastningen på vården och omsorgen ökar igen när smittspridningen nu åter har tagit fart. I det ansträngda läget behöver verksamheterna fullt ut koncentrera sig på sitt arbete, snarare än att ta fram underlag för ansökan om kompensation.

För det andra har Vårdföretagarna fått oroande besked om att några regioner och kommuner avstått från att ta in underlag om merkostnader från de privata vård- och omsorgsgivare som de har avtal med. Tvärtemot regeringens regler för kompensationen som tydligt föreskriver att regioner och kommuner ska skicka in underlag på uppgifter om merkostnader från de privata utförarna i samband med sina ansökningar. Det är nämligen enbart regioner och kommuner som får ansöka om medlen. Därför måste de privata utförarna kunna lita på att regioner och kommuner också tar med deras uppgifter om merkostnader i ansökningarna och därefter fördelar beslutade medel.

I en nyligen genomförd enkät bland Vårdföretagarnas medlemmar framkommer att nästan hälften av medlemsföretagen (47 %) har merkostnader kopplade till covid-19. De största merkostnaderna handlar enligt enkätsvaren om skyddsutrustning eller annat sjukvårdsrelaterat material och om merkostnader för vikarier till följd av ökad sjukfrånvaro. ​Av de medlemmar som angett att de har fått merkostnader svarar 45 procent att merkostnaderna fått ganska stor eller mycket stor påverkan på deras företag. Värst drabbade är medlemmar verksamma inom äldreomsorgen. Bland dem svarar 75 procent att merkostnaderna har fått ganska stor eller mycket stor påverkan.

I medlemsenkäten ställs frågan om företagen har getts möjlighet att ansöka om kompensation för merkostnaderna via den kommun eller region som de har avtal med. Flera vård- och omsorgsgivare svarar att de har nekats möjligheten ansöka i vissa regioner och kommuner. Vårdföretagarna har därför i särskilda skrivelser* tagit kontakt med de regioner som inte inlett ett arbete för att ta in underlag från de privata vårdgivarna och uppmanat dem att göra så skyndsamt.

Svaren i Vårdföretagarnas medlemsenkät visar betydelsen av att kompensationen kommer alla vården och omsorgens utförare till del som planerat. Dock är tiden till dess att den andra och sista ansökningsomgången om kompensation, som löper ut den 30 november, för knapp. Därför måste regeringen skyndsamt besluta om att förlänga ansökningstiden i en till två månader. Detta är något som också Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) efterfrågar.

Med stor sannolikhet kommer de nu ökande behoven av inte minst skyddsutrustning, provtagning och personal på grund av sjukfrånvaro att dröja sig kvar under lång tid. Mot bakgrund av detta menar vi att det kommer att behövas både fler ansökningstillfällen och mer medel till kompensation, även om regeringen förlänger innevarande ansökningsomgång en tid.

Vid beslut om fler ansökningsomgångar under nästa år måste regeringen se till att förenkla processen som omger ansökan om kompensation. Den är idag mycket administrativt betungande för såväl kommuner och regioner som de privata vård- och omsorgsgivarna. I vår medlemsundersökning framkommer till exempel att en del kommuner kräver kopior på samtliga fakturor. Dessutom är hanteringen av hur underlagen för merkostnader begärs in inte ensade över landet. En förenklad och mer ensad process skulle göra stor skillnad, inte minst för mindre vård- och omsorgsgivare samt för de vård- och omsorgsgivare som är verksamma i flera regioner och kommuner.

Vårdföretagarna hoppas nu på ett snabbt besked från regeringen om att ansökningstiden förlängs. Det skulle ge vården och omsorgen respit att ägna sig fullt ut åt arbetet i sina verksamheter när smittspridningen ökar, istället för ett administrativt arbete kring merkostnader. Vårdföretagarnas medlemmar vill fortsätta bidra under pandemin – på lika villkor.

*Skrivelse till Region Skåne och till Region Stockholm