Hoppa till innehåll
Foto: David Bicho, Sophiahemmet

Moms när vård­företag under pandemin ställer medarbetare till regionens förfogande

Det ökade vårdbehovet med anledning av coronaviruset har inneburit att Region Stockholm och flera andra regioner, med stöd av klausuler i befintliga vårdavtal, begärt att privata vårdföretag ska ställa personal till förfogande för arbetsinsatser på olika akutsjukhus.

Hur ska vårdföretagets tillhandahållande av personal till regionen hanteras momsmässigt?

Som utgångspunkt är tillhandahållande av sjukvårdspersonal en momspliktig tjänst, då den likställs med uthyrning. Frågan är dock om det nuvarande läget med pandemin utgör en sådan situation där tillhandahållandet av personal i stället kan anses ha en ”nära anknytning till vård”, vilket skulle innebära att moms inte ska debiteras. En förutsättning för att tjänster ska kunna anses ”nära anknutna till sjukvård” är att det vårdföretag som tillhandahåller personalen inte har som grundläggande syfte att vinna intäkter i konkurrens med andra bolag som måste ta ut moms på sina tjänster, såsom t ex bemanningsföretag.

Skatteverket har den 16 april 2020 kommenterat frågan och verkets slutsats är att pandemin inte kan anses ha satt konkurrensen ur spel, så att tillhandahållandet kan anses ske i annat syfte än att vinna intäkter i konkurrens med andra kommersiella företag. Det är därmed Skatteverkets uppfattning att vårdföretaget måste ta ut moms när regionerna åberopar klausulen om ändrat beredskapsläge och begär att privata vårdbolag ska ställa sin personal till förfogande. Se länk till Skatteverkets uttalande

Skatteverkets vägledning innebär att när ett privat vårdföretag ställer personal till regionens förfogande betraktas det som en momspliktig personaluthyrningstjänst, även om tillhandahållandet av personal sker med anledning av ett krav från regionerna. Vårdgivaren ska därmed fakturera regionen med moms.

Vad gäller momsmässigt om personal som vårdföretaget tillhandahåller till regionen i sin tur är inhyrda/egenföretagande konsulter?

Om ett vårdföretag, som ställer medarbetare till regionens förfogande, i sin tur hyr in dessa medarbetare har vårdföretaget normalt rätt till avdrag för den moms som underleverantören debiterar. Som utgångspunkt föreligger det nämligen i dessa situationer en direkt koppling mellan inhyrningen av sjukvårdspersonal och vårdföretagens momspliktiga ”vidareuthyrning” av sjukvårdspersonal till regionerna, vilket är en förutsättning för avdragsrätt. I en sådan situation bör underkonsulterna fakturera vårdföretaget med moms (vilken enligt ovan bör vara avdragsgill) och vårdföretaget bör i sin tur fakturera regionerna med moms.

För det fall den privata vårdgivaren hyr in sjukvårdspersonal till den egna vårdverksamheten stannar momsen normalt som en kostnad för vårdgivaren. Det följer av att inhyrningen av sjukvårdspersonal i de situationerna har en direkt koppling till momsfri sjukvårdsverksamhet.

Om ni som vårdgivare tillhandahåller personal till regionen – momsregistrera er

Notera att den vårdgivare som inte är registrerad för moms och som ombeds ställa vårdpersonal till förfogande med anledning av coronaviruset (eller andra skäl) måste ansöka om att registrera sig för moms. Ansökan görs hos Skatteverket.

Ovanstående är att betrakta som allmän information. Om ni har behov av specifika råd rörande ovan eller andra skattefrågor ombeds ni kontakta era egna skatterådgivare för fortsatt hjälp.

Vårdföretagarnas kommentar

Våra medlemsföretag står sida vid sida med den regiondrivna sjukvården för att hantera virusutbrottets effekter. Flera vårdgivare har ställt sjukvårdspersonal till regionens förfogande för att hjälpa till på akutsjukhusen. Det är olyckligt att Skatteverket likställer det med personaluthyrning i detta för sjukvården så allvarliga läge när alla krafter i vården behövs. Det sista sjukvården behöver just nu är regeltolkningar som krånglar till tillvaron ytterligare för vårdgivarna.

Skatteverkets senaste tolkning är ytterligare en bekräftelse på att regeringen och riksdagen snarast möjligt bör ändra momsreglerna.