Hoppa till innehåll
Sabina Joyau - näringspolitisk chef
Sabina Joyau - näringspolitisk chef

Är regeringens satsningar tillräckliga?

Igår presenterade regeringen sin vårändringsbudget för 2020 och som väntat överskuggas den helt av coronakrisen. Merparten av de satsningar som berör vården och omsorgen är kopplade till de allvarliga ekonomiska konsekvenser som coronaviruset medför. Men frågan är om de är tillräckliga?

För Vårdföretagarnas medlemmar är det så kallade krispaketet för kommunsektorn av särskilt intresse i budgeten. Det handlar om ökade generella statsbidrag till kommuner och regioner samt om en höjd statlig kompensation för att ersätta merkostnader kopplade till coronakrisen i vården och omsorgen.

Regeringen har vid upprepade tillfällen sedan coronapandemin tog fart lovat att vården och omsorgen ska kompenseras för alla kostnader kopplat till covid-19. Detta understryks också i budgeten:

”Alla som arbetar med sjukvård och smittskyddsarbete ska ha de verktyg och resurser som behövs för att hantera och begränsa spridningen av viruset.”

I budgeten föreslås därför att kommuner och regioner tillförs generella statsbidrag om 20 miljarder kronor år 2020 för att säkra samhällsviktiga funktioner som vård och omsorg. Till detta föreslås en höjning av den redan beslutade kompensationen för merkostnader, från 1 miljard till 3 miljarder kronor.

Men frågan är – kommer detta att räcka?

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har redan visat sig kritiska och menar att varken statsbidragen eller kompensation är tillräckliga. Jag delar deras oro.

Vårdföretagarnas medlemmar vittnar om kännbara intäktsbortfall när den ordinarie verksamheten är satt på paus, samtidigt som en stor del av de fasta kostnaderna är konstanta. Vi hör också om verksamheter som har stora behov av vikarier och skyddsutrustning, något som svårligen går att få tag i, och i alla fall inte till ordinarie priser. Hur ska de vård- och omsorgsgivare som arbetar på kommuner och regioners uppdrag garanteras en kompensation för sina kostnader i regeringens krispaket?

För om vård- och omsorgsföretagen inte klarar av att brygga över coronakrisen kommer staten att stå med ansvaret för den vårdskuld som nu håller på att byggas upp när en stor del av den icke-akuta vården och omsorgen är satt på paus. Det är av största vikt att regeringens stödåtgärder är tillräckliga och också når alla vård- och omsorgsgivare. För när pandemin är över kommer det finnas ett stort uppdämt behov av vård- och omsorgsinsatser bland landets patienter.

Den som lyssnade till finansminister Magdalena Andersson igår kunde notera att det finns en vilja att göra mer om det behövs. En vilja som dessutom spänner över partigränserna nu när den politiska polariseringen för tillfället är pausad. Den viljan kommer Vårdföretagarna fortsätta adressera. Det är av största vikt att vården och omsorgens aktörer får möjlighet att brygga över coronakrisen. En viktig pusselbit i det är regeringens krispaket.