Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

Vård­företagarna skriver till Region Stockholm

Vårdföretagarna skriver till Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör med anledning av att vården nu behöver ställa om resurser och personal för att hantera den kris vi befinner oss i. Privata vårdgivare kan och vill bidra. Den vägledning för regioner och vårdföretag som SKR och Vårdföretagarna kom överens om igår kväll ger förutsättningar för det.

Den dialog vi haft med SKR var föranledd av flera faktorer, dels den inventering regioner uppmanat privata vårdgivare att göra, dels beslutet att ställa in planerad vård och dels de faktum att många av de avtal privata vårdgivare har med regionerna inte är tillräckligt tydligt formulerade för att ge en bra vägledning kring vad som gäller i de fall regionen avser att överta personal, maskiner mm.

Medlemsföretag hos oss har från Region Stockholm erhållit en skrivelse innehållande en form av ersättningsprodukt och som vi förstått utgår denna från en timpenning för avrop av den enskilda medarbetaren. Däremot finns inte något reglerat kring stilleståndskostnader m.m. Privata vårdgivare ska självklart inte göra någon vinning på den kris vi befinner oss i men kan de facto, i enlighet med de avtal de är bundna av med regionen, inte heller vidta åtgärder som föranleder likviditetsproblem som i sin tur kan innebära att företag kommer på obestånd och tvingas att gå i konkurs.

Från Vårdföretagarnas sida varken kan eller ska vi inte hantera enskilda avtal mellan regioner och våra medlemsföretag. Däremot menar vi att man i dialogen mellan regionen och enskilda vårdgivare i första hand ska utgå från den rekommendation som nu finns och som ger vägledning där avtalen är otydliga såvitt avser såväl avrop av personal (inlån eller tjänstledighet) samt ersättning för stilleståndskostnader. Detta är inte minst viktigt utifrån att regionen måste säkerställa att det även under denna kris finns vårdkapacitet för annan akut vård, men också säkra framtida vårdbehov.

Vårdföretagarnas skrivelse till Region Stockholm