Hoppa till innehåll
Sabina Joyau - näringspolitisk chef
Sabina Joyau - näringspolitisk chef

Vård­företagarnas förslag till snabba åtgärder

Utvecklingen av coronakrisen går fort och sätter vården och omsorgen under mycket stor press. För många vårdgivare handlar det om att snabbt kunna ställa om till ett kraftigt ökande vårdbehov, i kombination med brist på personal. För andra handlar det om en aldrig sinande ström av inställda besök och avbokade insatser. Nu måste åtgärder som underlättar utvecklingen sjösättas lika snabbt som viruset utvecklas.

Vårdföretagarna har skickat ett paket av åtgärdsförslag till regeringen, landets samtliga regioner och kommuner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Åtgärder som skulle underlätta och möjliggöra för privata vård- och omsorgsföretag att bistå regioner och kommuner.

Bland förslagen till åtgärder finns sådant som omgående behöver göras för att motverka den likviditetsbrist som uppstår när patienter uteblir. Bland Vårdföretagarnas medlemsföretag finns såväl överbelastade verksamheter vars kostnadsökningar inte täcks av avtalen med kommuner och regioner men även verksamheter som drabbas av avbokningar och därmed förlorar ersättningar. På kort sikt innebär det likviditetsproblem. Det är av stor betydelse för tillgängligheten både på kort och på lång sikt att dessa verksamheter omfattas av regeringens krispaket i allmänhet och möjligheten att använda korttidspermitteringar i synnerhet. Det är viktigt för svensk vård och omsorg att anslå tillräckliga medel för att välfungerande verksamheter inte ska stänga ner.

Våra medlemsföretag är även under normala omständigheter snabba att ställa om sin verksamhet och anpassa sig till nya förutsättningar, och kan så vara också under den rådande situationen. Men då krävs det att regler temporärt läggs åt sidan och att alla parter anammar ett flexibelt och pragmatiskt synsätt.

Den närmaste tiden kan det bli svårt eller omöjligt att leva upp till alla krav i avtal och kontrakt när verksamheter behöver ställa om till den akuta situation som råder. Det kan handla om utbildningskrav, bemanningskrav, krav på fysiska besök, viss tillgänglighet med mera. Därför vädjar vi om ökad flexibilitet i landets alla kommuner och regioner så att ingen vård- eller omsorgsgivare i efterhand drabbas av viten eller sanktioner. Vi uppmuntrar också alla huvudmän att senarelägga sina uppföljningar, både ur smittskyddssynpunkt och för att inte störa det viktiga arbetet i verksamheterna. I den rådande situationen kan vi inte låta administrativt arbete sätta käppar i hjulen för det vårdarbete som måste göras.

Vi är i en situation som kräver pragmatiska lösningar. Det tar vi sikte på i de sex skrivelserna som du hittar nedan. Vårdföretagarna har också inlett samtal med våra fackliga motparter om att få till stånd tillfälliga överenskommelser som tillåter ökad flexibilitet, bland annat vad gäller arbetstidsregler.

Till regeringen – Socialdepartementet

Till regeringen – Finansdepartementet

Till regionerna

Till kommunerna

Till Sveriges Regioner och Kommuner (SKR)

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Kommentarer till de aviserade åtgärdspaketen från regeringen

Regeringen har i samråd med oss i arbetsgivarsfären redan föreslagit en mängd välkomna åtgärder för att dämpa coronavirusets konsekvenser. Men precis som regeringen befarar tror också vi att fler åtgärder behövs.

  • Välkommet med nationell samordning av skyddsutrustning och material genom Socialstyrelsen men säkerställ att materialet når alla vårdgivare med stort behov, oavsett regi och inom alla sektorer, alltså både sjukvård och omsorg.
  • Ersättning för sjuklön är ett bra förslag, men borde gälla omgående.
  • Ett viktigt förslag är ekonomiskt stöd vid korttidspermittering. Men det omfattar inte offentligt finansierad verksamhet, d.v.s. i stort sett alla Vårdföretagarnas medlemsföretag. Troligtvis är detta något som lagstiftaren inte kunde förutspå när lagen skrevs men nu driver vi på för att detta ska ändras.
  • Det är av kritisk betydelse att personalen ska kunna göra sitt jobb. Därför är det välkommet att regeringen utlovat en kompensation för extraordinära kostnader med anledning av coronaviruset. Vi understryker att samtliga vårdgivare oavsett regiform måste ingå i kompensationen. Det skapar en trygghet under det pågående krisarbetet där verksamheter behöver ställas om.
  • Vårdföretagarna välkomnar att regeringen avser att trygga barnomsorgen för vård- och omsorgspersonal om Sverige kommer i ett läge där skolor och förskolor stänger. Friska medarbetare behöver vara på jobbet. Självklart ska också personliga assistenter ingå i yrkesgrupperna som klassas som samhällsviktiga.

Coronavirusets utveckling är oviss och läget kan snabbt förändras. Det är viktigt att regeringen och Sveriges kommuner och regioner säkrar att vård- och omsorgsverksamheter, oavsett regi, har de resurser som krävs för att möta utvecklingen och den omställning som behövs. Vårdföretagarna kommer löpande återkomma med fler förslag till åtgärder som kan underlätta detta.