Hoppa till innehåll
Sabina Joyau - näringspolitisk chef
Sabina Joyau - näringspolitisk chef

Viktiga steg mot likvärdiga villkor

Några steg på den långa vägen mot likvärdiga villkor. Så kan de första veckorna av 2020 sammanfattas. Här listar vi aktuella genombrott i frågor som Vårdföretagarna arbetat lång tid för att få gehör för.

Arbetet med att åstadkomma likvärdiga villkor mellan privata och offentliga aktörer är ett av Vårdföretagarnas prioriterade områden. Våra medlemmar är en naturlig del av välfärdens vardag och bör självklart ges förutsättningar att bidra till att patienter och brukare i hela landet har tillgång till god vård och omsorg. Det är bra att regeringen och samarbetspartierna nu börjar ta de första stegen mot att uppfylla januaripunkten om likvärdiga villkor. Här listar jag några viktiga genombrott under årets första veckor.

Regelverk och avgifter för tillstånd ses över

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att se över hur tillståndsprövning och tillståndsavgifter påverkar omsorgsföretag. Uppdraget inkluderar analys av avgiftsnivåerna och hur dessa motsvarar kostnaderna för arbetsinsatsen i tillståndsprövningen. IVO ska också beskriva hur det nuvarande regelverket påverkar företagen. I uppdraget ingår dessutom att analysera möjligheten att förenkla ägar- och ledningsprövningen. Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 30 maj 2020 och slutredovisas senast den 31 mars 2021. Vårdföretagarna har kontakt med IVO och följer upp under arbetets gång.

Kommentar
I december 2019 skickade Vårdföretagarna en skrivelse till regeringen om tillståndsplikten, avgifterna och dess konsekvenser. Skrivelsen tar bland annat sikte på de orimligt höga avgifterna och långa väntetiderna förenade med tillståndsprövning. Att regeringen nu ger IVO i uppdrag att se över reglerna är ett genombrott.

Socialstyrelsen utreder om statliga stimulansmedel når privata aktörer i äldreomsorgen

Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020 finns ett uppdrag att följa upp i vilken mån privata aktörer nås av stimulansmedel till äldreomsorgen i årets budget. Därtill ska även samma uppföljning göras för förra årets satsningar. Det kan handla om satsningar på bemanning och utbildning eller andra riktade åtgärder i förbättringssyfte.

Kommentar
Vårdföretagarna har upprepade gånger kritiserat att privata aktörer inte nås av stimulansmedel i samma utsträckning som de kommunala verksamheterna. Därför är det positivt att regeringen och dess samarbetspartier nu inleder arbetet för en likställd fördelning. Vi följer självklart Socialstyrelsens arbete nära.

Skärpta skrivningar om privata vård- och omsorgsgivares möjlighet att få ta del av satsningar i regeringens överenskommelser med SKR

I regeringens överenskommelser med SKR om utveckling av hälso- och sjukvården finns tydliga skrivningar om privata vård- och omsorgsgivares möjligheter att få ta del av statliga stimulansmedel för 2020.

”Överenskommelserna omfattar hälso- och sjukvård och insatser som är offentligt finansierade, oavsett vem som utför dessa. Det betyder att såväl regioner och kommuner som privata aktörer som bedriver hälso- och sjukvård, som är offentligt finansierad, omfattas. Den enskildes valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. Därför behövs en mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna verksamheter inom välfärden som underlättar den enskildes aktiva val. Alla aktörer inom välfärden oavsett driftsform ska ha likvärdiga villkor. Även offentligt finansierade privata aktörer ska därför kunna få ta del av medlen, givet att juridiska förutsättningar finns, och medverka till att insatserna som framgår av överenskommelserna genomförs.”

Ta gärna del av överenskommelsen om god och nära vård (som omfattar utvecklingssatsningar om 6,25 miljarder kronor) och överenskommelsen om ökad tillgänglighet i sjukvården (omfattar 2,9 miljarder kronor)

Kommentar
Se tidigare kommentar. Att regeringen med önskvärd tydlighet inskärper att privata aktörer ska ha möjlighet att ta del av riktade satsningar inom hälso- och sjukvården är ett principiellt viktigt steg för likvärdiga villkor. Att insatserna genomförs – inte verksamhetens driftsform – ska vara avgörande för att få del av medlen. Jag vill uppmuntra er att ha dialog med er region om hur ni bäst kan bidra i satsningarna.