Hoppa till innehåll

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden om moms på sjukvårdsområdet

UPPDATERAD 2020-09-03

Skatterättsnämnden publicerade den 13 februari 2020 två nya förhandsbesked rörande moms på sjukvårdsområdet. Det ena rör verksamhet i kommanditbolag, som bedöms momspliktig. Det andra rör en psykolog som har avtal med friskolor och bedöms driva egen mottagning, varför verksamheten inte blir momspliktig.
Uppdatering: Båda förhandsbeskeden överklagades till HFD, som i båda fallen undanröjde Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Det första förhandsbeskedet avser ett antal tandläkare som tillsammans, via egna bolag, planerar driva verksamhet genom ett kommanditbolag. Delägarna (tandläkarna) i kommanditbolaget ska inte erhålla någon löpande ersättning utan ersätts istället genom att verksamhetsresultatet fördelas mellan delägarna. Fördelningen sker utifrån en övergripande princip som innebär att delägarna får en resultatandel motsvarande en andel av resultatet som man under året bidragit till (vinst- eller förlustdelning).

Enligt beskrivningen av omständigheterna beräknas ersättningen med utgångspunkt i delägarnas arbetsinsatser tillsammans med klinikens resultat. Enligt nämnden är detta tillräckligt för att det ska anses föreligga ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Skatterättsnämnden anser därför att det är frågan om försäljning av tjänster mot ersättning från tandläkarna till kommanditbolaget, och inte en vinstdelning. Frågan huruvida omsättningen i sig ska utgöra en momspliktig personaluthyrning eller undantagen sjukvård berörs inte. Ta del av beslutet här. Förhandsbeskedet överklagades till Högsta Förvaltningsdomstolen. Se uppdatering 2020-09-07 nedan.

Det andra förhandsbeskedet avser en privatpraktiserande legitimerad psykolog som genom en enskild firma har avtal med fristående skolor. Avtalen innebär att skolorna lägger ut skolpsykologuppdrag på entreprenad till psykologen. Psykologen har själv alla de system och det material som krävs för att självständigt kunna bedriva verksamheten. Den egna praktiken är även registrerad hos och står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Skatterättsnämnden hänvisar i förhandsbeskedet bland annat till Socialstyrelsens och Skolverkets ”Vägledning för elevhälsa” som säger att en skolhuvudman kan lägga ut hela eller delar av elevhälsan på entreprenad. Enligt vad som framgår av förhandsbeskedet blir psykologen alltid vårdgivare för den del av elevhälsans hälso- och sjukvård som lagts ut på entreprenad. Detta oavsett om den fristående skolan lägger ut hela eller delar av vården på entreprenad. Den fristående skolan och psykologen kan därmed vara vårdgivare för olika delar av elevhälsan.

I sin motivering anger nämnden att psykologen ska anses vara en vårdgivare som bedriver sin verksamhet självständigt vid egen mottagning och med eget material. Enligt nämnden anses därför inte psykologen ingå i skolornas organisation utan psykologens tillhandahållande till de fristående skolorna sker i egen regi. Nämnden konstaterar därför att psykologens tillhandahållande till de fristående skolorna omfattas av undantaget från moms under förutsättning att åtgärderna i sig utgör sjukvårdande behandling.

Det kan konstateras att Skatteverket argumenterade för att det var fråga om momspliktig personaluthyrning. Skatterättsnämnden håller dock inte med, med hänvisning till att vårdansvaret helt övergår på psykologen baserat på regler från Socialstyrelsen och Skolverket. Detta talar för att räckvidden av förhandsbeskedet är begränsat och i första hand tillämpligt när det övergripande vårdansvaret går över till den som faktiskt utför vården, vilket skulle kunna jämföras med situationen där en vårdgivare remitterar en patient till en annan vårdgivare.  Ta del av beslutet här. Förhandsbeskedet är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. I avvaktan på dom fortsätter Skatteverket att bedöma liknande ärenden utifrån sin tolkning i Skatteverkets rättsliga vägledning gällande moms ifråga om elevhälsa.

UPPDATERING 2020-08-03:

HFD undanröjer förhandsbesked från Skatterättsnämnden om skolpsykologtjänster

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har den 2 juli i en dom undanröjt det sistnämnda förhandsbeskedet ovan från Skatterättsnämnden från den 13 februari i år, rörande en privatpraktiserande legitimerad psykolog som genom en enskild firma har avtal med fristående skolor om skolpsykologtjänster. Skatterättsnämnden bedömde att tjänsten ska vara undantagen moms.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till HFD, som gör en annan bedömning än Skatterättsnämnden. HFD undanröjer därmed förhandsbeskedet och avvisar ansökan.

Domstolen anser att det är oklart vilka åtaganden som ingår i psykologens tjänst. Skatterättsnämnden har i sitt beslut utgått från att de tjänster man prövar i sig är sjukvård, men HFD tolkar det som att det kan finnas också andra delar (som ej är momsfria) och eftersom inte samtliga tjänster prövats menar domstolen att förhandsbeskedet inte ger någon tydlig vägledning. Det kan tolkas som att HFD anser att samtliga delar av psykologens tjänster borde ha utretts och Skatterättsnämnden borde då också tagit ställning till om det var en eller flera tjänster (dvs. både momsfria och momspliktiga). Skulle det vara fråga om en sammansatt tjänst borde man också prövat om denna i sig var sjukvård.

HFD:s dom innebär att det inte går att dra några slutsatser av Skatterättsnämndens förhandsbesked i ärendet. Ta del av HFD:s dom.

UPPDATERING 2020-09-07

HFD undanröjer förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden om tandläkare verksamma i kommanditbolag

HFD har nu kommit med dom i förhandsbeskedet som avsåg kommanditbolag ovan, där Skatterättsnämnden ansåg att det var fråga om utbyte av tjänster och inte vinstdelning som de sökande ansåg. HFD anser inte att det finns tillräckligt med information för att bedöma frågan och de avvisar därför frågan och undanröjer förhandsbeskedet. Någon direkt vägledning får vi därför inte av domen. Ta del av HFD:s dom