Hoppa till innehåll
Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för Bransch sjukvård, som samlar våra medlemsföretag verksamma i sjukvården.

Manipulering av ersättningen i vårdvalet i Västra Götaland

Vårdföretagarna skickade i juni 2018 en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västragötalandsregionen för att uppmärksamma regionens sjukvårdspolitiker på behovet av en oberoende revision av den ACG-baserade ersättningen i vårdvalet för primärvården.

ACG är ett diagnosbaserat system som syftar till att beräkna/fördela ersättning till vårdgivarna utifrån vårdtyngd. De vårdgivare som har ansvar för patienter med stor vårdtyngd får stor del av ersättningen, medan de vårdcentraler som har inte fullt så vårdtunga patienter får en mindre del. En stor del av vårdcentralernas ersättning i vårdvalet, 42 procent, baseras på vårdtyngd, så den har stor inverkan på vårdcentralernas ekonomi.

Flera privata vårdgivare i regionen hade sett stora förskjutningar av ACG-ersättningen till vårdcentraler i Närhälsans regi (dvs de regiondrivna vårdcentralerna). De hade svårt att se att dessa vårdcentraler plötsligt skulle ha fått mycket mer vårdtunga patienter. Blotta misstanken om att vårdcentraler systematiskt t ex skriver med diagnoser som inte har relevans för besöket sätter tilliten i gungning till grunden för det ekonomiska ersättningssystemet i vårdvalet. Vårdföretagarna uppmanade därför VGR att göra en revision. Läs vår skrivelse här: Skrivelse från Vårdföretagarna om revision av ACG

13 av 29 granskade vårdcentraler har medvetet försökt manipulera sin ersättning

Hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR gav därefter sin förvaltning i uppdrag att göra en revision. Den är nu är klar. 29 vårdcentraler har granskats. De valdes utifrån vilka som hade de största förändringarna i ACG-poäng under 2017 jämfört med tidigare, samt de som hade en stor mängd registrerade diagnoser enskilda dagar under samma år. 22 av dessa vårdcentraler drivs av Regionen och sju av de granskade vårdcentralerna är privata. Ta del av revisionens resultat i sin helhet här.

Regionens granskning visar att det skett medveten manipulation av ACG-systemet och därmed vårdvalsersättningen från ett stort antal av de granskade vårdcentralerna:

  • 13 av de 29 vårdcentralerna har medvetet försökt manipulera sin ACG-poäng för att därmed få högre ersättning än de skulle ha. Av dessa 13 är 11 regiondrivna och 2 stycken privata.
  • 9 vårdcentraler har möjligen försökt höja sin ersättning genom irrelevant diagnosregistrering. Av dessa är 7 regiondrivna och 2 privata.
  • 7 vårdcentraler bedöms i huvudsak inte ha försökt höja sin ersättning. Hos tre av dem (varav två vårdcentraler är privata och en är regionalt driven) bedöms diagnosregistreringen skett på ett helt korrekt sätt.

VGR:s koncernkontors sammanfattande bedömning

* Varav 3 enheter enligt journalgranskningen har registrerat enhetligt och korrekt. Av dessa är 2 privata.
Källa: VGR-rapporten Registrering av diagnoser med primärt syfte att påverka ACG-poängen inom vårdval vårdcentral, samt dess bilaga 2. Bedömningar och statistik per enhet

Resultaten skadar vårdvalssystemets legitimitet

Det är allvarligt att vårdcentraler genom att medvetet registrera irrelevanta diagnoser har tillskansat sig skattepengar som de inte skulle ha haft. Det är också allvarligt att de vårdcentraler som skött sin diagnosregistrering seriöst har fått mindre ersättning än de borde ha fått utifrån sina patienters vårdtyngd. Resultaten påverkar legitimiteten för hela vårdvalssystemet.

Det blir nu Regionens huvudbry vilka åtgärder som de ska sätta in gentemot de i huvudsak regiondrivna, men också privata, vårdcentraler som manipulerat sin ersättning. Att medvetet försöka manipulera systemet måste innebära konsekvenser. Men en än viktigare huvudbry för Västra Götalandsregionen är hur de ska återupprätta förtroendet för ersättningssystemet hos alla vårdgivare, oavsett regi. När det gäller det sistnämnda vill Vårdföretagarna framför allt göra två medskick till regionens sjukvårdspolitiker. För det första, se till att göra återkommande medicinska revisioner för att förebygga att något liknande inträffar igen. För det andra, justera ersättningen och kompensera de vårdcentraler som skött sin diagnosregistrering seriöst och som därmed har drabbats ekonomiskt av den manipulation av systemet som har skett.

Karin Liljeblad, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna