Hoppa till innehåll
Sabina Joyau - näringspolitisk chef

Tio år med valfrihet – låt oss fira med förbättring

Vårdföretagarna skriver idag i Dagens Samhälle om lagen om valfrihet, apropå tioårsjubileet för reformen. Rapporten ”10 år med LOV” hittar du här.


Texten publicerades i Dagens Samhälle den 4 juni 2019.

I tio år har lagen om valfrihetssystem möjliggjort för människor i Sverige att själva välja vem som ska ge dem vård och omsorg. Det är en viktig frihetsreform som är väl värd att fira, men det är också tydligt att reformen behöver vårdas för att fortsätta utvecklas skriver Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Sabina Joyau.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) har inneburit ett historiskt genombrott för människors frihet att själva välja bland välfärdstjänsterna. Att själv kunna välja vårdcentral ses i dag som en självklarhet. Tre av fyra svenskar bor dessutom i en kommun där äldre själva får välja vem som sköter hemtjänsten. När LOV nu fyller tio år har vi mycket att fira, men det är också tydligt att reformen behöver vårdas för att fortsätta utvecklas.

Det finns i dag en oro för att LOV försvårar kostnadskontroll och samordning mellan regioners och kommuners vård- och omsorgsinsatser. Men en konsekvens av att införa LOV var att verksamheternas kostnader tydliggjordes.

För att kunna införa LOV i exempelvis hemtjänsten tvingades kommunerna först utreda vad den egna hemtjänsten faktiskt kostar. Många kommuner synliggjorde därmed egna ineffektiva rutiner och onödigt kostsamma lösningar. Med det sagt är det viktigt att följa och utvärdera kostnadskontrollen över tid.

På samma sätt måste en översyn av samordning av olika vård- och omsorgsinsatser genomföras, inte på grund av LOV i sig, utan på grund av att den bristfälliga samordning som fanns före reformen, och som LOV inte heller var en lösning på. LOV är ett utmärkt verktyg för egenmakt och självbestämmande i välfärden, men den är inte en lösning på alla vårdens och omsorgens utmaningar.

Oseriösa aktörer är ett gissel som måste hanteras tidigare, tuffare och tydligare. Det måste gå snabbt och enkelt för kommuner och regioner att utestänga sådana aktörer från välfärden. I Lagen om offentlig upphandling (LOU) finns i dag regler om uteslutning av olämpliga aktörer som vi föreslår även bör införas i LOV. Lämplighetsprövningar ska uteslutande göras av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det skulle frigöra tid för kommuner och regioner att följa upp kvaliteten i verksamheterna.

I dag har 158 kommuner infört LOV i hemtjänsten. 32 kommuner har infört LOV i daglig verksamhet, och 21 för äldreboenden. Siffrorna kan tyckas förvåna, givet den starka opinionen för valfrihet i äldreomsorgen. 93 procent anser att det är rätt att själv kunna välja var man ska bo när man har rätt till äldreomsorg, enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv i april 2019. Fler kommuner skulle kunna införa LOV i äldreomsorgen, i boenden inte minst. Det skulle ge möjlighet till en mer diversifierad äldreomsorg med hög kvalitet, som möter medborgarnas ökande förväntningar. Givet den brist på äldreboendeplatser som vi nu ser i hela landet krävs stora investeringar framöver.

I vår rapport 10 år med LOV – en historisk reform i behov av förnyelse, som presenteras på ett riksdagsseminarium den 5 juni, föreslås flera justeringar av LOV. Vi vill kort lyfta ett par av dem här:

  • Konkurrensneutralitet, det vill säga att alla utförare ska behandlas likvärdigt om det inte finns skäl för annat, måste säkerställas i LOV-lagstiftningen.
  • Kommuner och regioner måste åläggas att årligen redovisa vad den egna regin kostar i verksamhet som omfattas av LOV.
  • Om kommuner och regioner täcker underskott i den egna verksamheten ska privata verksamheter kompenseras i motsvarande grad.
  • Inför en nationell samordning av kvalitetsuppföljning och de verktyg som behövs för att allmänheten ska kunna jämföra kvaliteten i vården och omsorgen.
  • Inför tydligare regler om avstängning av oseriösa aktörer i LOV och låt IVO redovisa företag som godkänts i ägar- och ledningsprövning i en ”vit lista” för att underlätta för regioner och kommuner.

I tio år har LOV möjliggjort för människor i Sverige att själva välja vem som ska ge dem vård och omsorg. Det är en viktig frihetsreform, väl värd att fira. Genom ovanstående förslag på förnyelse kan LOV komma än fler till del.