Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

Vårdmomsen: Nu behövs politiska åtgärder

Skatteverkets nya tolkning av momsreglerna för vård och omsorg, som ska börja tillämpas vid halvårsskiftet, får allvarliga konsekvenser för kompetensförsörjningen i vården och i synnerhet i den privat drivna vården.

  • Det handlar inte bara om moms på inhyrning av vårdpersonal från bemanningsföretag, utan också på vårdtjänster från specialistkonsulter och sannolikt också många underentreprenörslösningar i sjukvård, tandvård och omsorg. Åsidosätter rådande princip om att vårdtjänster är momsfria.
  • Det påverkar möjligheterna att bemanna vården, särskilt i landsbygden.
  • Momsen slår olika. Offentligt driven vård får momskompensation från staten. Privat driven vård (nästan hälften av landets vårdcentraler drivs privat) får det inte.
  • För att förhindra ”kaos” måste ikraftträdandet skjutas på tills det i rättspraxis är klarlagt vilka tjänster i detalj som omfattas.
  • Ett större omtag kring momsfrågor i vård och omsorg bör initieras från politikens håll.

Moms på konsult- och underleverantörstjänster kommer att försämra dagens upparbetade vårdkedjor och den samverkan som vård- och omsorgsgivare sinsemellan har utvecklat för att tillgodose samhällets vårdbehov. Vi ser mycket stor risk att verksamheter kommer att behöva lägga ner.  Det försätter inte bara vård- och omsorgsföretag utan också kommuner och landsting i en svår situation.

Effekterna berör sjukvårds, tandvårds- och omsorgssektorerna över hela Sverige, stad som landsbygd, samt patienter och brukare i alla åldrar och behovskategorier, från förlossningsvården till geriatriska kliniker; från tandvård till hjärtoperationer, från HVB-hem för ungdomar till särskilda boenden för äldre.

Vi ser behov av politiska åtgärder på både kort och längre sikt. I det korta, akuta perspektivet för att skjuta på tillämpningen av den nya vårdmomsen tills det finns rättspraxis. I det längre perspektivet för att säkra lika villkor för verksamheter oavsett regi, också i momshänseende.

Vårdföretagarna har i en promemoria sammanfattat problemen och vi pekar där på vad politiska beslutsfattare i regering och riksdag, samt regioner och kommuner nu bör göra. Nu krävs politisk handling för att momsen inte ska slå rakt mot den privat drivna vården. PM om vårdmomsen