Vård­företagarnas yttrande till Skatteverket i momsfrågan

Vårdföretagarna har drivit ett intensivt påverkansarbete för att försöka begränsa skadeverkningarna av Högsta förvaltningsdomstolens dom. Vi har haft dialog med Skatteverket och träffat verket vid två tillfällen för att diskutera denna för branschen så betydelsefulla fråga. Skatteverket gav Vårdföretagarna möjlighet att under hand lämna synpunkter på utkast till rättsliga ställningstaganden om social omsorg samt bemanning i sjukvården. I vårt yttrande pekade vi på att

  • Domen om moms på bemanningstjänster kommer att innebära avsevärda fördyringar i den privat drivna vården. Våra medlemsföretag gör bedömningen att det skulle vara svårt att attrahera kvalificerad vårdpersonal i motsvarande mån för anställning. Många bedömer vidare att de inte har tillräckligt behov för att kunna hel- eller deltidsanställning och att det därför behövs flexibla bemanningslösningar i verksamheten.
  • Domens tillämpningsområde bör begränsas till den situation som prövades, dvs ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal. Lagstiftarens syfte är att sjukvårds- och omsorgstjänster ska undantas från moms oavsett var i vårdkedjan tjänsten tillhandahålls. Vi kan inte se att EU-domstolens praxis leder till någon annan tolkning än att enbart rena bemanningsföretags tjänster ska ses som uthyrning av personal och därför inte omfattas av undantaget från moms för sjukvård och omsorg. HFDs dom bör därför tolkas restriktivt.
  • Vi framförde vår syn på möjliga konsekvenser till Skatteverket. Vi pekade på att om det även skulle införas regler om moms på tjänster från specialistkonsulter och underleverantörslösningar i vård och omsorg skulle det väsentligt försämra dagens upparbetade vårdkedjor och den samverkan som vård- och omsorgsgivare sinsemellan har utvecklat för att tillgodose samhällets vårdbehov. Det skulle få stor påverkan på samhällets vårdförsörjning. Det skulle i förlängningen riskera att leda till minskat utbud av vård- och omsorgstjänster med längre köer, patientsäkerhetsrisker och sämre förutsättningar att klara vårdens kompetensförsörjning som följd. Vi ser mycket stor risk att verksamheter kommer att bli tvungna att lägga ner om HFDs dom ges en vid tolkning, vilket försätter inte bara vård- och omsorgsföretag, utan också kommuner och landsting i en svår situation.
  • Vi lyfte fram att moms på hälso- och sjukvårdstjänster samt social omsorg snedvrider konkurrensen mellan privata och offentliga vård- och omsorgsgivare inom ramen för den offentligt finansierade vården och omsorgen.
  • Vi gav en rad konkreta exempel, där vi önskade Skatteverkets syn på om det, enligt verkets tolkning, ska läggas moms på tjänsten eller inte.
  • Slutligen underströk vi att ändrade momsregler skulle kräva en mycket lång omställningsperiod för att försöka hantera de stora konsekvenserna i vården och omsorgen. En omställningstid om minst tolv månader är nödvändig för att försöka begränsa skadorna och riskerna för patienter och brukare.

Nu har Skatteverkets rättsliga ställningstagande publicerats. Verket har inte tolkat domen restriktivt, vilket ger allvarliga effekter för sjukvården och omsorgen. Ett viktigt resultat av vårt påverkansarbete är dock att Skatteverket ger vård- och omsorgssektorn omställningstid till den 1 juli 2019 för att försöka anpassa verksamheterna till nya förutsättningar. Omställningstiden är dock mycket kort för de anpassningar som kommer att behöva göras.

Läs Vårdföretagarnas yttrande