Ny tillståndsplikt för entreprenader

Här finns information om tillståndsplikt för entreprenader inom socialtjänstlagen. Längre ned på sidan hittar du information om Vårdföretagarnas arbete.

Om tillståndsplikt för entreprenader

Riksdagen har beslutat att entreprenader måste ha ett tillstånd från Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) för att få bedriva verksamhet. Tillståndsplikten gäller från den 15 april 2017 och omfattar alla entreprenader inom socialtjänstlagen, till exempel äldreboenden, stödboenden och HVB-hem. Tillståndsplikten gäller inte hemtjänst.

Verksamhet får inte bedrivas utan tillstånd och det är du som företagare som ansvarar för att ansöka om tillståndet hos IVO.

 

Övergångsbestämmelser

Om du redan bedrev verksamhet på entreprenad när förändringen trädde ikraft den 15 april 2017 omfattas du av övergångsbestämmelser. Då måste du ha sökt tillstånd hos IVO senast 1 april 2018 för att få fortsätta bedriva verksamheten. Verksamheten får fortsätta att bedrivas utan tillstånd till dess att IVO fattat slutligt beslut om din ansökan om tillstånd. Läs mer om övergångsbestämmelserna i fler frågor och svar i högermarginalen.

 

Verksamheter som berörs

Tillståndsplikten omfattar verksamheter inom socialtjänsten som kommuner har lämnat över till en privat utförare via avtal

  • Hem för heldygnsvård (till exempel äldreboenden)
  • Vissa boendeformer för äldre och funktionshindrade
  • Hem för vård eller boende
  • Stödboende
  • Hem eller verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet

 

Vad betyder tillståndsplikt för ditt företag?

När du vinner en upphandling om att bedriva verksamhet på entreprenad i en kommun måste du söka, och få, tillstånd av IVO innan du kan överta verksamheten. Verksamhet får inte bedrivas utan tillstånd och det är du som ansvarar för att ansöka om tillståndet hos IVO.

IVO har i dagsläget mycket långa handläggningstider vilket påverkar när övertagandeprocessen faktiskt kan ske. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) rekommenderar landets kommuner att ta höjd för IVOs långa handläggningstider i upphandlingsprocessen. Läs mer på SKL:s hemsida.

 

Så här ansöker du om tillstånd

IVO har nyligen lanserat en e-tjänst som gör det möjligt att ansöka om tillstånd via nätet. Syftet är att göra ansökan enklare att fylla i. Samtidigt lanserades funktionen ”Mina sidor” på webbplatsen som ska ge en överblick över de ansökningar du som företag har gjort.

För att påskynda tillståndsbeslutet är kompletta ansökningar det som främst underlättar IVO:s arbete. Förutom ledningens kompetens och beskrivning av personalen, ska även ritningar på verksamheten bifogas samt ditt avtal med kommunen. Följ länkarna nedan för att ansöka om tillstånd.

Länk till e-tjänst och blanketter

Länk till generella anvisningar om tillståndsansökan

IVO:s upplysningstjänst för frågor om tillstånd, telefonnummer 010-788 50 00.
 

Hur hanterar IVO ansökan om tillstånd?

Efter att en ansökan om tillstånd kommit in till IVO gör myndigheten, något förenklat, en lämplighetsprövning av ägare och styrelse. Därefter gör IVO en kvalitetsgranskning som innebär en bedömning av lokaler, bemanning och verksamhetsledning i verksamheten. IVO kan begära in kompletteringar av din ansökan vid flera tillfällen.

Vårdföretagarna har ställt skrivelser till IVO med krav på förtydliganden av lämplighetsprövningen. Se skrivelser och svar från IVO under rubriken "Det här gör Vårdföretagarna" längre ned på sidan.

Det här vill Vårdföretagarna

Vårdföretagarna har sedan länge arbetat med tillståndsfrågorna. Vi är i grunden positiva till tillståndsplikt i socialtjänstverksamheter, men då ska den omfatta alla verksamheter, också de som drivs i kommunal regi. På lång sikt arbetar vi därför för att en generell tillståndsplikt införs och att en utredning tillsätts som får i uppdrag att göra tillståndsprocessen enklare och mer förutsebar. 

I det korta perspektivet försöker vi påverka att handläggningstiden för tillståndsplikt är rimlig i förhållande till det tillstånd som ska ges. IVO bedömningsgrunder behöver också bli mer förutsebara för både företagen och kommunerna.
 

Det här gör Vårdföretagarna

I juni i år genomförde vi en medlemsundersökning om den nya tillståndsplikten. I den framkom sammanfattat att 45 procent av verksamheterna löper risk att inte få tillstånd från IVO. Främst på grund av lokalernas beskaffenhet. Vidare framkom att kommunerna saknade kunskap om den nya tillståndsplikten och dess effekter.

Vårdföretagarna har uppvaktat äldre- och bostadsministern om resultaten i undersökningen, och har upprepade gånger träffat ledamöter i Riksdagens socialutskott och kommunpolitiker i syfte att mildra konsekvenserna av lagstiftningen.

Vårdföretagarna har också tagit initiativ till en regelbunden dialog tillsammans med IVO och SKL där ett av syftena är att försöka påverka att handläggningstiden är rimlig, men också att forma en gemensam bild av lagstiftningens konsekvenser för upphandlad omsorg.

En expertgrupp av medlemsföretag har tillsatts och agerar bollplank till Vårdföretagarnas kansli. Vi försöker att kontinuerligt informera våra medlemsföretag om utvecklingen i nyhetsbrev och på hemsidan.

Vårdföretagarna har ställt skrivelser till IVO med krav på förtydliganden av den lämplighetsprövning som myndigheten gör när en ansökan om tillstånd behandlas. Läs skrivelserna nedan.

Vårdföretagarnas skrivelse, IVO:s svar på skrivelsen

Vårdföretagarnas andra skrivelse (inväntar svar från IVO).