Vård­företagarnas syn på sjukvård

De privata vårdgivarna är en viktig del av sjukvårdssystemet. Varje år görs många miljoner patientbesök i den privat drivna hälso- och sjukvården. De privata vårdgivarna verkar sida vid sida med den offentligt drivna vården. Kvalitetskonkurrensen ger valfrihet för patienten, bättre tillgänglighet och kan bidra till att skattepengarna används så effektivt som möjligt. Landsting och regioner skulle kunna ta bättre vara på de privata vårdgivarnas potential för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den privat drivna vården kan och vill bidra.

Vårdföretagarna vill ge landsting och regioner några övergripande rekommendationer för att, tillsammans med de privata vårdgivarna, utveckla sjukvården:

Dialog med vårdgivarna

För att landsting och regioner ska kunna nyttja de privata vårdgivarnas potential i sjukvårdens utveckling bör de ses, inte som underleverantörer, utan som partners.  Med sina partners samtalar man och utbyter idéer, drar nytta av varandras erfarenheter och utvecklar tillsammans. Vårdföretagarna rekommenderar landsting och regioner att utveckla dialogen med de privata vårdgivarna. Landstingen och regionerna måste våga öppna upp för diskussion med vårdgivarna om uppdrag, regler och ersättningar i avtalsprocesserna. Våra medlemsföretag har erfarenheter och förslag som landsting och regioner kan ha stor nytta av.  

Värna och vårda vårdvalen

Vårdvalet ger en kvalitetskonkurrens som gynnar alla patienter, oavsett om de har valt en privat eller en offentlig vårdgivare. Tillgängligheten i primärvården har blivit bättre, tack vare fler privat drivna vårdcentraler. I de landsting som infört vårdval i specialistvården kan privata vårdgivare också bidra till mer tillgänglig och kostnadseffektiv vård i öppnare vårdformer. Vårdval ger också landsting och vårdgivare bättre förutsättningar för långsiktiga relationer än traditionella LOU-upphandlingar.

Men för att vården ska utvecklas måste landsting och regioner vårda och värna vårdvalen. Uppdrag och ersättning måste vara i balans. Årliga uppräkningar är den enskilt viktigaste åtgärden för att stärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar vård, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt för patienten.

Lika villkor

Gång på gång ser vi hur landsting och regioner snedvrider förutsättningarna så att villkoren för offentligt och privat driven vård inte blir konkurrensneutrala. När offentligt driven och privat driven vård ska verka sida vid sida måste lika villkor gälla, oavsett regi.

Ta vara på de privata vårdgivarnas utvecklingskraft

Det saknas inte utmaningar i hälso- och sjukvården. Det finns många exempel på hur landsting och regioner genom vårdval, eller LOU-upphandlingar av verksamheter och hela sjukhus, kunnat effektivisera verksamheten och få nöjdare patienter och personal. De privata vårdgivarna lyckas också i högre utsträckning attrahera och behålla nyckelkompetens i sina verksamheter. De är därför viktiga också för kompetensförsörjningen i vården.

Kontaktperson