Hoppa till innehåll

I tisdags lämnade Statskontoret sin slutrapport om regeringens satsning på de mest sjuka äldre. Rapporten konstaterar att de privata vård- och omsorgsgivarna inte har fått del av förbättringsarbetet i samma utsträckning som verksamheter i offentlig regi. Helt enkelt för att huvudmännen inte har förmedlat medel till sina privata vård- och omsorgsgivare, utan bara till den egna verksamheten. Statskontorets rapport måste bli en väckarklocka för regeringen och SKL. Regeringens satsningar måste handla om att göra det bättre för alla äldre, inte bara för dem i offentliga verksamheter.

 

Igår lämnade Statskontoret sin slutrapport om regeringens mångåriga satsning för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Läs rapporten här. Genom ekonomiska stimulansmedel, och med de mest sjuka äldres behov i centrum, syftade satsningen till att stärka ett systematiskt arbetssätt i vården och omsorgen.

Statskontoret lyfter fram flera positiva effekter av satsningen. Till exempel har samtliga län byggt upp strukturer för samverkan mellan kommuner och landsting för ett bättre omhändertagande av de mest sjuka äldre. Satsningen har också bidragit till att sprida metoder för uppföljning av verksamheterna och sprida användningen av kvalitetsregister.

Men, samtidigt konstaterar Statskontoret att inte samtliga utförare av vård och omsorg har fått del av satsningen. Hos ungefär hälften av de kommuner som har privata vård- och omsorgsgivare har ersättningen stannat hos kommunerna. Detta är högst anmärkningsvärt.

Under åren 2012-2014 betalades nästan 2,2 miljarder kronor ut till kommuner och landsting eftersom resultaten på en rad indikatorer förbättrats, till exempel användandet av kvalitetsregister och läkemedelsbehandlingen för de mest sjuka äldre. Den som presterade bra skulle helt enkelt premieras. Och prestationsmedlen skulle, enligt instruktionerna, användas till förbättringsarbete inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Samtliga kommuner fick ersättning, men alla har inte förmedlat medlen vidare till de privata utförare som bidragit i förbättringsarbetet. Istället har pengarna stannat hos kommunen. Allt enligt Statskontorets rapport.

”Huvudmännen har inte alltid förmedlat prestationsmedlen till de privata utförarna som har genererat dem. Detta har troligen minskat incitamentet för privata utförare att registrera i kvalitetsregister”.

Tyvärr är detta inte ett nytt problem. Redan i Statskontorets delrapport om satsningen på de mest sjuka äldre konstaterades att de privata utförarna riskerade att inte nås av det stöd som erbjöds och sällan fick ta del av de prestationsbaserade ersättningarna. Läs delrapporten här. Statskontoret pekar också på att liknande problem har funnits i överenskommelsen om evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Inte heller i den fick den privat drivna verksamheten på samma sätt del av den förväntade kunskapsutvecklingen som de offentliga utförarna.

Detta borde få regeringen att höja på ögonbrynen. Det kan väl inte vara tänkt att deras satsningar bara ska komma vissa äldre till del? Det är trots allt så att ungefär 20 procent av all vård och omsorg idag sker i privat regi.

Vårdföretagarna har nyligen påpekat just detta i en skrivelse till regeringen och äldreminister Åsa Régner. Läs mer här. Nu gäller det satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen. Vi menar att kommunerna ska informera och samverka med de privata vårdgivarna, och aktivt bidra till att alla utförare av äldreomsorg ges likvärdiga möjligheter att ta del av bemanningssatsningen. Regeringen har dock inte hörsammat detta. Istället förutsätter regeringen att kommunerna behandlar alla vårdgivare likadant. Men exemplen ovan visar att det finns stora risker för att så inte blir fallet.

Ett annat högaktuellt exempel är regeringens förslag till kunskapssatsning inom äldreomsorgen som presenterades idag. 200 miljoner kronor avsätts under ett år till kompetensutveckling för den personal som ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Läs mer här. Vårdföretagarna förväntar sig att denna satsning kommer all personal inom äldreomsorgen till del, privat som offentligt anställd.

Till syvende och sist handlar det om att göra det bättre för alla äldre, inte bara dem som valt att ta hjälp av kommunala verksamheter. Allt annat är orimligt. Nu har regeringen chansen att göra rätt i bemanningssatsningen och kunskapssatsningen. Alla utförare ska omfattas, för att satsningarna ska komma alla äldre till del. Vårdföretagarna uppmanar regeringen och SKL att dra slutsatser av Statskontorets rapport:

Kommuner och landsting är huvudmän för all vård och omsorg – oavsett i vilken regi den bedrivs. Regeringen bör i samband med satsningar på vård och omsorg säkerställa att det löpande följs upp att – och på vilket sätt – privata utförare omfattas.