Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna – Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården

Privata vårdgivare har en tydligt positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten, kapa köerna och bidra till en effektivare användning av vårdens resurser. Patienter i mindre välsituerade förorter som Angered, Rosengård och Tensta har fått bättre tillgänglighet när privat drivna vårdcentraler öppnat. På mängder av orter utanför storstäderna, t ex Avesta, Falköping och Härnösand, har valfriheten också ökat.

Privata vårdgivare i det skattefinansierade sjukvårdssystemet är en fråga som har attraherat mycket politiskt intresse under flera decennier, från såväl tillskyndare som skeptiker. Mot den bakgrunden är behovet av fakta stort. För att kunna dra balanserade slutsatser krävs en nyanserad bild. Det är inte alltid som de positiva effekterna av mångfald och valfrihet kommer fram. Denna rapport tar fasta på och lyfter fram dessa positiva effekter.

Inledningsvis exemplifieras hur privata vårdgivare bidrar till en ökad produktivitet inom både primärvård och specialistvård. Enklare uttryckt: hur privata vårdgivare gör att patienter och skattebetalare får mer vård för pengarna. Undersökningar av utvecklingen i primärvården visar på ett ökat antal läkarbesök med oförändrade eller ibland till och med minskade kostnader. Inom specialistvården finns liknande exempel på hur fler åtgärder har kunnat utföras till en lägre kostnad efter införande av vårdval. Bilden är inte heltäckande och produktivitet är inte den enda relevanta parametern på god vård. Men det finns tillräckligt många belysande exempel för att säga att privata vårdgivare bidrar till att vitalisera och effektivisera sjukvården.

En av de största förändringarna på senare år är införandet av vårdval i primärvården, som sedan 2010 är obligatoriskt i samtliga landsting. Rapportens andra del handlar om effekterna av valfrihet och mångfald i primärvården. Utvärderingar av vårdvalsreformen visar på en påtagligt ökad tillgänglighet inom primärvården. Mellan 2007 och 2012 har över 200 privata vårdcentraler öppnats runt om i landet. Knappt en halv miljon svenskar har sedan vårdvalet infördes fått en vårdcentral inom fem minuters avstånd med bil. Och de nya privata mottagningarna ligger inte bara i välsituerade områden i storstäderna, utan även många orter utanför storstadsområdena har fått nya privata vårdcentraler. Också tillgängligheten i form av genomförda läkarbesök och kontakt på telefon har ökat, ofta som mest i de landsting som har störst mångfald av vårdgivare.

I rapportens tredje del visas exempel på hur privata vårdgivare och vårdvalsmodeller har bidragit till att korta väntetiderna inom vissa specialistvårdsområden. Ett exempel är att 2013 opererades dubbelt så många patienter med grå starr inom 30 dagar i Region Skåne jämfört med 2011. Liknande exempel finns inom andra specialistvårdsområden. I vissa fall finns det fog för att säga att vårdköerna praktiskt taget har försvunnit. En viktig delförklaring till det är den så kallade kömiljarden inom ramen för den nationella vårdgarantin – men ofta sker det tack vare privata vårdgivare som utför de faktiska behandlingarna.

Sammantaget tecknas i dessa tre avsnitt en bild av hur vårdval och en mångfald av vårdgivare har bidragit till ökad tillgänglighet, kortare vårdköer och effektivare användning av vårdens resurser. Mot den bakgrunden ställs avslutningsvis frågan varför mångfalden är politiskt hotad.

Läs rapporten här.