Konkurrensverkets uppföljning i branschens intresse

I dagarna dimper det ner ett brev från Konkurrensverket hos våra medlemsföretag som bedriver primärvård, med ett åläggande att redovisa vårdcentralens ekonomiska resultat. Bakgrunden är ett uppdrag från regeringen att följa upp vårdvalet ur ett konkurrensperspektiv.

Vårdföretagarna pekar ofta på problem i landstingens vårdval som gör att det inte blir lika villkor för privata och landstingsdrivna mottagningar. Ett av de allvarligaste problemen är de ekonomiska spelreglerna, där vi allt sedan vårdvalets införande i primärvården har sett hur den egenregiverksamheten i många landsting går back, vilket snedvrider konkurrensen.

I sin förra uppföljning konstaterade Konkurrensverket att landstingens egenregiverksamheter gick med underskott i mer än hälften av landstingen. I en del landsting gick i stort sett alla landstingsdrivna vårdcentraler med underskott, vilket kan tyda på underfinansiering av vårdvalet.

Att Konkurrensverket nu ålägger alla vårdgivare, såväl landsting som privata, att redovisa ekonomiska uppgifter är en ingripande åtgärd. Från Vårdföretagarnas sida betraktar vi det som ett särfall. Mot bakgrund av den bristande transparensen i många landstings ekonomiska redovisning av vårdvalen bedömer vi dock att det ligger i branschens intresse att Konkurrensverket genomlyser de faktiska ekonomiska förutsättningarna genom en undersökning. Det kommer att ge oss viktig fakta på bordet, vilket är betydelsefullt. Inte minst inför valet nästa höst.