Bättre förutsättningar för kvalitetskonkurrens

Rapporten ”Bättre förutsättningar för kvalitetskonkurrens – om konkurrenshinder i vårdvalet” pekar ut problem relaterade till konkurrensneutraliteten som privata vårdgivare möter inom ramen för vårdvalssystemen, samt visar på tänkbara lösningar hur landstingen på bästa sätt kan ta vara på vårdföretagens potential.

Vårdvalssystemen har hittills varit en framgång sett till både nyetableringar och kvalitetsutveckling. Sedan vårdvalen infördes har antalet vårdcentraler ökat med 19 procent. Det innebär 190 nya vårdcentraler. Samtidigt visar undersökningar att den patientupplevda kvaliteten är högre ju fler nyetableringar av vårdcentraler som skett.

Utmaningen ligger nu i att skapa rätt förutsättningar för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta. Det gäller inte minst möjligheterna att få till stånd kvalitetshöjande konkurrens, där vårdgivare konkurrerar genom att utveckla både erbjudandet till patienterna och hur verksamheten organiseras. En avgörande faktor för att vårdvalssystemen ska leda till denna typ av kvalitetshöjande konkurrens är att alla aktörer, oavsett om de är privata eller landstingsdrivna, behandlas lika.

I denna rapport diskuteras ett antal av de problem relaterade till konkurrensneutraliteten som privata vårdgivare idag möter inom ramen för vårdvalssystemen. Genom att peka på problemen och visa på tänkbara lösningar vill vi stimulera en ökad dialog mellan landstingen och privata vårdgivare kring vårdvalssystemens fortsatta utveckling. Hur landstingen på bästa sätt kan ta vara på den tillgång de privata vårdgivarna utgör både för patienternas valfrihet och kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvården.

Läs rapporten Bättre förutsättningar för kvalitetskonkurrens – om konkurrenshinder i vårdvalet här