LOV som drivkraft för utveckling i små kommuner och i glesbygd

Idag har drygt hälften av landets kommuner infört valfrihet inom vård- och omsorg enligt Lag om Valfrihetssystem, LOV. Hur ser det ut i mindre kommuner och på landsbygd? Finns det speciella utmaningar för dem? För att få svar på dessa frågor beslutade Vårdföretagarna och Centerpartiet att genomföra en studie av några kommuner.

Idag har drygt hälften av landets kommuner infört valfrihet inom vård- och omsorg enligt Lag om Valfrihetssystem, LOV. Hur ser det ut i mindre kommuner och på landsbygd? Finns det speciella utmaningar för dem? För att få svar på dessa frågor beslutade Vårdföretagarna och Centerpartiet att genomföra en studie av några kommuner.

Urvalet blev fyra kommuner som infört LOV. Kommunerna är små eller ligger i glest befolkade regioner. De har alla minst en godkänd extern utförare. Skriften baseras på intervjuer med politiker och tjänstemän, LOV-företagare samt företrädare för egenregi och kunder.

Vi vänder oss främst till dig som är ledande politiker eller tjänsteman i någon av landets mindre eller glest befolkade kommuner. Det är vår förhoppning att skriften ska ge vägledning och inspiration genom att belysa utmaningar, framgångsfaktorer och möjliga resultat.

Läs rapporten LOV som drivkraft för utveckling i små kommuner och i glesbygd