Konjunkturbarometern för vårdsektorn, maj 2011

Konjunkturrapporten genomförs av SCB på uppdrag av Vårdföretagarna. Undersökningen är av barometertyp och bygger på 480 verksamhetsställen inom den privata vårdsektorn och täcker tre branscher, primärvård, äldreomsorg och personlig assistans. Undersökningen som ger en totalbild för hela Sverige har även brutits ned på fyra regioner, Södra Sverige, Västra Sverige, Mellansverige och Norra Sverige.

Detta är den andra konjunkturrapporten som genomförs av SCB på uppdrag av Vårdföretagarna. Den kanske mest slående iakttagelsen är att det fortfarande är en upplevd osäkerhet i fråga om framtidsutsikter som sägs bero på en politisk osäkerhet när det handlar om villkoren för branschernas framtid.

I förra årets undersökning som gjordes ett valår kan en sådan upplevd osäkerhet vara mer begriplig, men det är ett orostecken värt att ta på allvar att många företag fortfarande, året efter valet, säger sig uppleva en liknande oro för de framtida politiska villkoren för branschen.

Vårdföretagarna kommer även framgent att följa upp årets konjunkturrapport med fler bevakningar av villkoren för branschen och dess villkor i syfte att uppnå konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat verksamhet, god kvalitet av vårdtjänsterna och rimliga villkor för branschens fortsatta verksamhet.

Läs konjunkturbarometern för vård- och omsorgssektorn här