När konkurrensen sätts ur spel – villkor för privat vård och omsorg

Politiska företrädare pekar på vikten av rättvisa villkor mellan välfärdens aktörer. Regeringens mål är också att stimulera fler personer till att starta företag i vård och omsorgssektorn. Samtidigt upplever våra medlemsföretag en annan verklighet, och lyfter fram att det finns både lagstadgade och kulturella hinder som snedvrider konkurrensen mellan privat och offentlig drift.

Mot den bakgrunden har vi låtit djupintervjua företrädare för sju av Vårdföretagarnas åtta branscher. Vilka är de största problemen som respektive bransch upplever?

Vad är gemensamt? Resultatet visar att det finns betydande hinder som omöjliggör en konkurrens på lika villkor mellan privata och offentliga vårdgivare, och att två viktiga förändringar behöver ske för att konkurrensen ska fungera bättre: en mindre osund konkurrens och ett slut på subventionering av offentliga verksamheter..

Läs rapporten När konkurrensen sätts ur spel – villkor för privat vård och omsorg här