Vårdfakta 2020

Svenskarna om vård och omsorg

Här hittar du fakta om svenskarnas syn på vården och omsorgen.

Ladda ner PDF

VÅRD OCH OMSORG ENGAGERAR

Sjukvård är den fråga som flest svenskar anser är den viktigaste politiska frågan, enligt Novus mätningar av väljaropinionen. Inte en enda gång under de senaste tre åren har sjukvården lämnat förstaplatsen. I februari 2020 svarade 64 procent att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna. Motsvarande siffra för äldreomsorg var vid samma mät- tillfälle 39 procent. Under de senaste tre åren har äldreomsorg i snitt rankats som den femte viktigaste politiska frågan.1

Att välfärdsfrågor engagerar svenskarna är tydligt.

64%

anser att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna.

39%

anser att äldreomsorgen är en av de viktigaste politiska frågorna.

Svenskarna om valfrihet

85%

anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med.

73%

anser att man bör får välja vilken vårdgivare man vill, oavsett var i landet man bor.

En överväldigande majoritet anser att det är rätt att man kan välja och välja bort sin vård- och omsorgsgivare.2

78%

anser att det är rätt att man kan välja vem som ska utföra hemtjänst.

80%

anser att det är rätt att man kan välja vem som ska utföra personlig assistans.

86%

anser att det är rätt att man kan välja vilket sjukhus eller vilken vårdcentral man vänder sig till.

86%

anser att det är rätt att man kan välja var man ska bo när man behov av äldreomsorg.

 

VIKTIGT ATT KUNNA JÄMFÖRA KVALITET

Åtta av tio svenskar svarar ja på frågan om det är viktigt att kunna jämföra kvalitet mellan olika vård-givare.3 Inom vård och omsorg görs återkommande mätningar av nöjdhet bland patienter och brukare, men det saknas fortfarande en nationell och hel-täckande jämförelsetjänst som alla kan ta del av.

ORO ÖVER ATT INTE FÅ VÅRD OCH OMSORG I TID

Att inte få tillgång till vård i tid, när behovet uppstår, oroar många. På frågan ”I vilken grad är du orolig över att inte få vård i tid när du eller en anhörig behöver det?” svarar 6 av 10 att de är ganska
eller mycket oroliga. Oron är särskilt utbredd bland kvinnor där motsvarande siffra är 75 procent.

På frågan ”I vilken grad är du orolig över att inte få plats på ett äldreboende när du eller en anhörig behöver det?” svarar 53 procent att de är ganska eller mycket oroliga. Även här känner kvinnor oro i större utsträckning än män.4

Svenskarna och den digitala utvecklingen

En överväldigande majoritet, 82 procent, av svenskarna är vana vid att söka medicinsk information på internet. Drygt halva befolkningen uppger att de använder sjukvårdens digitala tjänster, exempelvis för att boka tid på vårdcentralen. Högutbildade kvinnor och de som bor i storstäder är mer benägna att använda digitala tjänster.5

En majoritet, sex av tio, är positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. En lika stor andel är positiva till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital teknik.6

Under 2019 ökade antalet digitala vårdkontakter, både via digitala vårdgivare och vårdcentraler. De digitala vårdgivarna hade 1,2 miljoner vårdkontakter under 2019.7 Under coronapandemin har utvecklingen förstärkts med en kraftig ökning av digitala vårdkontakter både inom primärvården och specialistvården.8

1. Novus (Februari 2020). Viktigaste politiska frågorna.
2. Svenskt Näringsliv (Februari 2020). Vårdfrågor.
3. Svenskt Näringsliv (Februari 2020). Vårdfrågor.
4. Svenskt Näringsliv (Februari 2020). Vårdfrågor.
5. Internetstiftelsen (2019). Svenskarna och internet.
6. Sveriges Kommuner och Regioner (2018). Invånarnas inställning till digital service i välfärden.
7. Sveriges Kommuner och Regioner (2019). Digitala utomlänskontakter.
8. Sveriges Kommuner och Regioner (2020). Digitala vårdtjänster – En ögonblicksbild över utvecklingen i Sverige under mars och april 2020.