Vårdfakta 2020

Företagen

Här hittar du fakta om de privat drivna vård- och omsorgs­företagen.

Ladda ner PDF

De tio största vård­företagen står tillsammans för 35 procent av den privat drivna vården och omsorgens totala omsättning. Kommuner och regioner är fortsatt de dominerande aktörerna.9

Tre av de tio största företagen är noterade på Stockholmsbörsen, med ägare som bland annat pensionsfonder och småsparare.10

Småföretagarbransch

Antal företag per storleksklass 2018.11

Antal årsanställda

Av närmare 15 400 vård- och omsorgs­företag har 94 procent färre än 20 anställda, och 88 procent av företagen har färre än 10 anställda.12

Privat driven vård och omsorg domineras av mindre aktörer, även sett till omsättning, och deras andel ökar.

De tio största privata vård- och omsorgsgivarna utifrån omsättning 2018.13

De tio största vård- och omsorgsgivarna:

35,3%

Övriga vård- och omsorgsgivare:

64,7%

Företagsledarna

62%

av vård- och omsorgs­företagen leds av kvinnor.

28%

Det kan jämföras med övriga näringslivet, där andelen är 28 procent.14

Kvinnor leder både stora och små företag. I stort sett lika många företag (med fler än 100 anställda), leds av en kvinna som av en man.15

Av vårdens små och medelstora företag drivs 21 procent av en person med utländsk bakgrund.16

Ekonomi

2018
Antal årsanställda 156 400
Antal företag 15 375
Nettoomsättning (mdkr) 135,2
Tillväxt (%) -0,6
Rörelsemarginal (%) * 8,1
Skatt (mdkr) 2,2
Årets resultat (mdkr) 5,9
Utdelning (mdkr) ** 3,6
Åter­investeringar (mdkr) *** 2,3

 

 

Redovisningen gäller för hela vård- och omsorgs­branschen år 2018.17

* Rörelsemarginal är andelen av varje omsatt krona som blir kvar för att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinstutdelning.

** Utdelning/vinstuttag är avkastning på det kapital och andra resurser som ägarna till företaget har lånat ut till verksamheten.

*** Åter­investeringar är summan av det kapital som gått tillbaka till verksamheten, efter det att räntor och skatt har betalats och eventuell utdelning till ägarna skett.

Vinst eller förlust

ÖVERSKOTT

Den privat drivna vård- och omsorgen omsatte 135 miljarder kronor 2018. Rörelsemarginalen – som anger hur stor del av varje omsatt krona i en verksamhet som blir kvar för att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinstutdelning – var 2018 i genomsnitt 8,1 procent.18 Det ligger i linje med övriga näringslivet.

UTDELNING

Möjligheten till vinstutdelning skapar investeringsvilja i välfärden. Genom utdelning kan de som har satsat i företaget få ränta på sina pengar och kompensation för risker och uppoffringar. Likaså kan de som inte haft möjlighet att ta ut marknadsmässig lön få ersättning. Vinstutdelningen 2018 var totalt 3,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,7 procent av omsättningen. Huvuddelen av utdelningen skedde i små företag och i kooperativt ägda företag.19

VINSTENS BETYDELSE

Valfrihet ger den enskilda individen möjlighet att välja bort verksamheter som inte fungerar. Vinst är en bekräftelse på kvalitet och effektivitet. Med bra uppföljning, valfrihet och konkurrens är det den som levererar bra vård som går med vinst.

Varken i forskning eller av erfarenhet från kommuner och regioner går det att styrka att ett vinstintresse går ut över kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet och arbetsvillkor. Vinstmotivet ger istället incitament för kostnadsminskningar och effektivitet och stimulerar utveckling av innovativa lösningar, vilket på sikt ger positiva välfärdseffekter.20

Läs mer om hur privata vård- och omsorgsgivare levererar god kvalitet i respektive branschkapitel.

ÅTERINVESTERING

De företag som gick med vinst 2018 återinvesterade 2,3 miljarder kronor. Bland de största vård­företagen är det vanligast att man återinvesterar hela eller merparten av sin vinst.21

Pengarna används för att ytterligare utveckla verksamheten, exempelvis för att anställa fler, köpa in ny utrustning eller skapa en buffert för framtiden. De kan också användas för att utveckla nya verksamheter som kommer till nytta för patienter och brukare.22

Lika och olika villkor

ERSÄTTNINGSNIVÅ

I valfrihetssystemen är tanken att kommun och region behandlar offentliga och privata vård- och omsorgsgivare likvärdigt. De får samma ersättning för sina brukare och patienter. Varje kommun och region beslutar själva om ersättningsnivåer, liksom om krav på uppdrag och kvalitet.

Kommuner och regioner väljer att upphandla många tjänster i pris- eller kvalitetskonkurrens enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), exempelvis särskilt boende för äldre och tjänster inom individ- och familjeomsorgen. För personlig assistans gäller en nationellt fastställd ersättning.

UNDERSKOTT

Möjligheten att få verksamheten att gå runt påverkas av ersättningsnivån. När motsvarande offentlig verksamhet får gå med underskott blir villkoren för privata och offentliga vård- och omsorgsgivare inte längre likvärdiga.

År 2018 gick de regiondrivna vårdcentralerna med underskott i 15 av 21 regioner. Sedan vårdvalets start 2010 har den regiondrivna vården fått över 2,5 miljarder kronor mer än vad regionerna avsatt i vårdvalen.23

Den senast tillgängliga utvärderingen visar att i 7 av 10 kommuner med Lagen om Valfrihet (LOV) i hemtjänsten, som har redovisat sitt resultat för egen regi 2015, gick den kommunala hemtjänsten med underskott.24 Sveriges kommuner går årligen med 10 till 12 procent i underskott på personlig assistans utförd i egen regi.25

7/10

Sju av tio kommuner med LOV i den kommunala hemtjänsten gick med underskott.

Svenskarna om vårdenMedarbetarna

9. Grant Thornton (2019). Vård­rapporten – Hur mår den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige?
10. Retriever Business Insights (2020). En undersökning av samtliga vård- och omsorgs­företags årsredovisningar 2018.
11. Retriever Business Insights (2020). En undersökning av samtliga vård- och omsorgs­företags årsredovisningar 2018.
12. Retriever Business Insights (2020). En undersökning av samtliga vård- och omsorgs­företags årsredovisningar 2018.
13. Webbplatser för Attendo (www.attendo.se), Humana (www.humana.se), Capio (www.capio.se) och Ambea (www.ambea.se) hämtat maj 2020.
14. SCB, Arbetskrafts­undersökningen (AKU) 2018.
15. SCB RAMS/Entreprenörskapsdatabas, uppgifter avser 2017.
16. Vård­företagarna (2018). Privat vård och omsorg – en integrationsmotor i vår tid.
17. Retriever Business Insights (2020). En undersökning av samtliga vård- och omsorgs­företags årsredovisningar 2018.
18. Retriever Business Insights (2020). En undersökning av samtliga vård- och omsorgs­företags årsredovisningar 2018.
19. Retriever Business Insights (2020). En undersökning av samtliga vård- och omsorgs­företags årsredovisningar 2018.
20. Entreprenörskapsforum (2015). Eklund, J., Andersson, M., Edmark, K., Jordahl, H., Mueller, D.C., Sebhatu, A., Strömberg, P., Wennberg, K. (2015). Swedish Economic Forum Report 2015: Vinster, välfärd och entreprenörskap.
21. Retriever Business insights (2019). En undersökning av samtliga vård- och omsorgs­företags årsredovisningar 2017.
22. Vård­företagarna (2014). Vård­företagarpanelen.
23. Vård­företagarna (2020). Primärvård på olika villkor. Kartläggning av underskott i landstingsdriven primärvård 2018.
24. Vård­företagarna (2016). Hemtjänst med förhinder – villkor i kommuner med valfrihet. Rapport i rapportserien ”De dolda hoten mot mångfalden”.
25. Sveriges Kommuner och Regioner (2015). Koll på assistansen – En handledning för kommunens analys.