Momsfrågan ger Vård­företagarnas medlemmar stora problem

De rättsliga ställningstaganden som Skatteverket fattat beslut om angående moms vid inhyrning av vårdpersonal samt moms i social omsorg med anledning av en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen föranleder mängder av svåra frågor i hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen.

Vårdföretagarnas kansli får dagligen frågor från medlemsföretag och andra om hur Skatteverkets ställningstagande ska tolkas. Många som hör av sig signalerar att momsplikt eller ej på den berörda tjänsten får mycket stora konsekvenser i verksamheten. I vissa fall handlar det om verksamhetens överlevnad, eftersom kompetensbristen i vård och omsorg är stor. I de flesta av dessa fall finns i dagsläget inga entydiga besked att ge, i avsaknad av ny rättspraxis.

Några av våra medlemsföretag har vänt till sig Skatterättsnämnden med ansökningar om förhandsbesked för att pröva Skatteverkets ställningstaganden i förhållande till konsult- och underleverantörslösningar i vård och omsorg. Dels för frågetecknen är många, dels för att få en rättslig prövning av Skatteverkets tolkning och därigenom rättspraxis. Förhandsbesked kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Råd till enskilda medlemsföretag i momsfrågan

Vårdföretagarna har inte skattejuridisk kompetens och kan inte ge råd om hur olika avtalssituationer som enskilda medlemsföretag befinner sig i ska tolkas i momshänseende. Det finns mängder av svårtolkade avtalssituationer där det heller inte finns tydliga svar idag om vad som gäller.

Vi uppmanar våra medlemsföretag att, med utgångspunkt i Skatteverkets ställningstaganden, noga gå igenom er verksamhet och överväga om några av era avtal kan komma att träffas av den nya tolkningen av momsreglerna och bli momspliktiga. Den 1 juli i år börjar Skatteverket tillämpa den nya tolkningen, så omställningstiden är inte lång.  I många fall behöver ingångna avtal förhandlas om, eller sägas upp. Kontakta era berörda avtalspartners och diskutera prisbild och prisjusteringar. Om era avtal inte reglerar frågan om moms behöver avtalsvillkoren uppdateras. I vissa fall kan det handla om att försöka ersätta konsultlösningar med anställning. Om ni bedömer att delar av er verksamhet blir momspliktig, se till att registrera er för moms.

Vid osäkerhet om ifall ingångna avtal kan bli momspliktiga, tala i första hand med era revisorer. Om ni är fortsatt osäkra rekommenderar vi er att ställa en skriftlig brevfråga till ert lokala skattekontor. Beskriv er avtalssituation noggrant och argumentera för er uppfattning. Normalt erhålls svar inom 4-8 veckor. Skicka gärna en kopia av er fråga, samt senare också Skatteverkets svar, till karin.liljeblad@vardforetagarna.se så får vi bättre överblick över momsfrågans utveckling.

Om ditt företag överväger att göra ansökan om förhandsbesked till Skatterättsnämnden så rekommenderar vi att ni tar hjälp av skattejuridisk expertis i den processen, eftersom ett förhandsbesked får prejudicerande effekt och påverkar hela branschen.

För många medlemsföretag riskerar verksamhetskonsekvenserna av den nya momstolkningen bli stora. Vi rekommenderar er att kontakta den kommun eller region som ni är verksamma i och påtala effekten och försöka få till en diskussion om momskompensationen. Se vidare om detta nedan.

Var försiktig med ”översmarta” lösningar
Vi får signaler från medlemsföretag som fått erbjudanden om olika lösningar för att kringgå den nya tolkningen av momsreglerna.  Vi skulle vilja råda till stor försiktighet med att haka på upplägg från potentiella partners som påstår att deras tjänst inte omfattas av moms. Det handlar dels om att säkra förtroendet för den privat drivna vården och omsorgen. Att våra medlemsföretag följer skatteregler, liksom alla andra lagar och regler, är grundläggande för ett högt förtroende. Det framgår tydligt i Vårdföretagarnas uppförandekod. Dels är risken stor att Skatteverket faktiskt gör en annan bedömning av upplägget och anser att tjänsten omfattas av moms. Beloppen på den mervärdesskatt som då ska betalas riskerar att snabbt bli stora.

Vad gör Vårdföretagarna?

Vårdföretagarna har som ambition att försöka ha överblick över vad som händer rättsligt i denna för branschen och vårdens kompetensförsörjning så viktiga fråga. Vår förhoppning är att rättspraxis kan ge andra tolkningar av vad som är att betrakta som en vårdtjänst, eller tjänst av social karaktär, och därmed vara fortsatt befriade från moms.

De svenska lagstiftarna har tidigare slagit fast att alla led i vård och omsorg ska vara momsbefriade. Om Skatteverkets tolkning fastställs i rättspraxis anser vi att lagstiftningen måste ändras. Det nuvarande regelverket skapar orimliga snedvridningar av villkoren mellan privata vård- och omsorgsgivare och verksamheter i offentlig regi. Detta då landsting och kommuner får momskompensation krona för krona från staten, medan privata aktörer får stå för hela momskostnaden. En del regioner ger schablonersättning för moms till privata vårdgivare, men inte alla. Schablonens storlek varierar dessutom mellan regionerna. Detta är prioriterade frågor som vi tar upp i våra möten med politiska beslutsfattare.

Vi menar vidare att regioner och kommuner måste ta höjd för den nya momstolkningen i sina avtal med privata vård- och omsorgsgivare, eftersom konsekvenserna annars riskerar att bli stora i den vård och omsorg som erbjuds medborgarna. Konsekvenserna riskerar att bli särskilt stora utanför de stora städerna, där det är svårare att rekrytera läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad vårdpersonal. I värsta fall riskerar vårdgivare att behöva lägga ner verksamhet.Detta påtalade vi tidigt i våra kontakter med Skatteverket, innan myndigheten fastställde sitt rättsliga ställningstagande.

Den nya tolkningen av momsreglerna riskerar att försätta inte bara våra medlemsföretag, utan också regioner och kommuner i en svår situation. Det behövs en förståelse hos regionledningarna för att den nya momstolkningen riskerar att påverka vårdutbudet i deras region och att hänsyn till den nya situationen behöver tas i såväl befintliga avtal med privata vårdgivare som i kommande upphandlingar. Likaså i befintliga vårdvalsavtal som i kommande revideringar. Detta är frågor som såväl Vårdföretagarna som våra medlemsföretag behöver lyfta i våra kontakter med kommun- och regionledningar.