Upphandling på lika villkor?

Vårdföretagarna redovisar i denna rapport resultatet av en enkät ställd till de omkring 30 kommuner som har LOV-upphandlat LSS-verksamhet. Enkäten visar på behovet av en förbättrad upphandling med fokus på kvalitet, och där privata alternativ ges möjlighet att bidra till en kvalitetsökning, istället för att användas som budgetregulatorer av kommuner med sparbehov.

Vårdföretagarna Bransch Individ och familj vill med denna rapport sätta fokus på åtgärder som vi anser skulle förbättra förutsättningarna för upphandlad verksamhet inom individ- och familjeomsorgen och därmed leda till bättre kvalitet, till gagn för brukare, anställda och beställare.

Den privat drivna omsorgen är en viktig del av välfärden. Omsorgsföretagen verkar sida vid sida med den offentligt drivna verksamheten. Det ger valfrihet för brukare med en mångfald av alternativ och kan bidra till att skattepengar används mer effektivt.

Upphandling på lika villkor? Rapport från Vårdföretagarna Bransch Individ och familj