Rapport: Fem framtidsutmaningar inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen genomgår stora förändringar. I en ny rapport har vi låtit intervjua ett femtiotal kommunala chefer som ger sin syn på vilka utmaningarna inom äldreomsorgen är.

Fem trender framträder. Det handlar om behovet av bostäder som är bättre anpassade för äldre och ett ökat personligt ansvar för att bo i ”rätt” bostad.  Ett ökat användande av välfärdsteknologi är nödvändigt. Den stora bristen på personal är en utmaning. Kraven på en individualiserad hemtjänst  kommer att öka och det är en stor utmaning att kunna förutse hur stort behovet av särskilt boende och hemtjänst faktiskt kommer att bli.