Etisk Plattform för vård och omsorg

Etisk plattform för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförare inom vård och omsorg med offentlig finansiering har påbörjat arbetet med den kravspecifikation som utförare ska kunna ta ställning till och därigenom anslutas till den etiska plattformen. Anslutning till plattformen medför att en rad förhållanden avseende kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utföraren ska redovisas så att alla intresserade enkelt ska kunna se hur det ligger till.

En första medarbetare har tillsatts i det kansli som ska arbeta med plattformens genomförande, Tore Melin som började i kansliet i februari 2014. Tore är senior rådgivare vid Riksbankens avdelning för penningpolitik och har tidigare arbetat på Finansdepartementet och Statistiska centralbyrån. Han var också huvudsekreterare i utredningarna Jämförelsevis (SOU 2005:110), som etablerade Rådet för främjande av kommunala analyser och Kommundatabasen (numera KOLADA), och i Samordnad kommunstatistik för styrning och uppföljning (SOU 2009:25) som bl.a. lämnade förslag på hur statistiken om enskilda utförare bör utvecklas.

Ordförande för Etisk plattform är Claes Ånstrand.

www.etiskplattform.se

Etisk plattform kontaktas genom 
tore.melin@etiskplattform.se  (kansliet)
070 485 29 38

claes.anstrand@etiskplattform.se  (ordförande)

Postadress
Etisk plattform
Ragvaldsgatan 7
118 46 Stockholm