Om arbetsgivaravgifter för unga och schablonbelopp

Regeringen ombeds, inför beslut om schablonbeloppet för assistansersättning 2015, ta hänsyn till de kostnadsökningar som en justering av arbetsgivaravgiften för unga medför.

Till Åsa Regnér, Statsråd, Socialdepartementet

Arbetsgivarföreningen KFO och Vårdföretagarna BPA representerar sammantaget merparten av all befintligt verksamhet på den privata utförarsidan inom personlig assistans, ca 800 assistansverksamheter och 52 000 personliga assistenter. 

Många utförare inom personlig assistans har oroats över schablonens utveckling, främst med utgångspunkt i att kommande justering inte ska täcka kostnader för den kollektivavtalade löneutvecklingen. Med förestående justering av arbetsgivaravgiften för unga och påföljande kostnadsökningar finns än större anledning till oro. Arbetsgivarföreningen KFO och Vårdföretagarna BPA kan konstatera att en frysning eller en justering av schablonen i enlighet med exempelvis Försäkringskassans beräkningar, motsvarande 1,4 %, med största sannolikhet skulle medföra stora svårigheter för merparten av privata utförare inom personlig assistans att bedriva verksamhet framöver.

Arbetsgivarföreningen KFO (2014-06-11) och Vårdföretagarna BPA (2014-04-04) har från respektive organisation tillställt Socialdepartementet och före detta Statsrådet Maria Larsson skrivelser beträffande schablonbeloppet 2015. I dessa framgår att ersättningsnivån för 2015, för att möta nuvarande kostnadssituation och kommande kostnadsökningar, bör justeras med 2,8 % eller 8 kronor. Med utgångspunkt i den ändrade synen på schablonbeloppet och budgetproposition 2014 finns en tydlig indikation på att så inte kommer att ske.

Antalet anställda upp till och med 25 år utgör ungefär 22 % av antalet anställda personliga assistenter i underlaget för lönestatistiken hos KFO och Vårdföretagarna. En justering av arbetsgivaravgiften från 15,46 till 31,42 % skulle, utifrån övergripande beräkningar och beräkningar i större enskilda verksamheter, medföra en genomsnittlig kostnadsökning på cirka 6 kronor per timme. Med hänsyn tagen också till kommande lönejusteringar kommer den totala kostnadsökningen 2015 att vara i storleksordningen 14 kronor per timme, eller motsvarande 5 % av schablonen för 2014.

I en situation där justeringen hamnar långt ifrån verkligheten återstår för flertalet ett mycket litet handlingsutrymme, med risk för neddragningar av kostnader inom slaget utbildning och försökt till lösningar utanför kollektivavtal för mer genomgripande lönesänkningar. Det kommer att medföra en direkt påverkan både på personaltillgång och kvaliteten i assistansen. För flertalet mindre verksamheter och de med redan låga administrationsavgifter blir det sannolikt svårt att alls bedriva verksamhet framöver.

Stockholm 9 oktober 2014

Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO

Fredric Käll, Vårdföretagarna BPA