Öppna jämförelser

Genom Socialstyrelsens Öppna jämförelser jämförs kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser är tänkt att ge insyn och bidrag till lärande, uppföljning och förbättring inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

 

Vårdföretagarna ingår i styrgruppen för det nationella projektet ”Öppna jämförelser av vårdens och omsorgens resultat” tillsammans med Socialdepartementet, Socialstyrelsen, SKL och FAMNA. Det nationella initiativet syftar till att skapa transparenta kvalitetsindikatorer och ett system för jämförelser som ska stimulera kvalitetsutveckling.

 Vården och omsorgen är komplexa system, där kvaliteten ofta är resultat av mänskliga relationer och möten. Därför är det en grannlaga uppgift att ta fram indikatorer som avspeglar vårdens och omsorgens resultat. En särskild utmaning är att inte stanna vid det mätbara utan att försöka utveckla indikatorer som avspeglar det som är svårt att mäta.

Vårdföretagarnas  medlemmar arbetar aktivt med att synliggöra sin kvalitet och rapporterar regelbundet till Öppna jämförelser. Medlemmarna deltar aktivt i de relevanta Nationella kvalitetsregistren och arbetar tillsammans med att jämföra verksamhetsövergripande kvalitetsindikatorer med varandra.

Den första Öppna jämförelser publicerades i juni 2006.

Läs mer om Öppna Jämförelser (länk till www.socialstyrelsen.se)