Idag är privat driven vård och omsorg en självklar del av den skattefinansierade välfärden. Det finns över 12 000 företag som gör att du själv kan välja var du får din vård eller omsorg.

Våra medlemsföretag bidrar till att utveckla vården och omsorgen och gör att du har fler alternativ att välja mellan. Idag finns exempelvis många fler nischade verksamheter som riktar sig till personer med särskilda behov.

Våra medlemsföretag arbetar ständigt för att du ska få bästa möjliga vård och omsorg. Det är en viktig anledning till att de är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare. Tillsammans representerar Vårdföretagarna majoriteten av den privat drivna vården och omsorgen, med över 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ställer höga krav på sina medlemsföretag. Det görs bland annat genom kontroller av ägare, ekonomi och att företagen följer etiska riktlinjer. De som inte lever upp till kraven får inte bli medlemmar. Befintliga medlemmar kan också uteslutas. Här kan du se några av de viktigaste medlemskraven. 

Kvalitet
Medlemsföretagen:

  • Följer Vårdföretagarnas etiska riktlinjer.
  • Har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
  • Har ägare, styrelseledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Trygghet
Medlemsföretagen:

  • Har kollektivavtal.
  • Har kollektivavtalade försäkringar för personalen.
  • Har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och betalar skatter och avgifter.

Transparens
Medlemsföretagen:

  • Redovisar öppet information om kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.
  • Alla som önskar kan enkelt hitta relevant information på medlemsföretagets hemsida.

 

Etikråd

Vårdföretagarnas etikråd är helt oberoende och står fritt från Vårdföretagarna. Vårdföretagarnas etikråd har till uppgift att verka för en hög etisk standard. De prövar ärenden som överlämnats av Vårdföretagarnas styrelse och ger rekommendationer till styrelsen i enskilda ärenden. Etikrådet har även som en viktig uppgift att se över de etiska riktlinjerna kontinuerligt. De träffas cirka åtta gånger per år men har även uppdrag mellan mötestillfällena.

Etikrådet är oberoende och består av:

Inger Nyström, f.d. justitieråd och ordförande i etikrådet,

Olof Edhag, läkare och professor h. c., f. d. överdirektör Socialstyrelsen, tidigare statlig utredare

Kjell Kallenberg, präst och docent i empirisk livsåskådningsforskning, tidigare professor vid Uppsala- och senare Örebro Universitet,

Tommy Borglund, Ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning mot företagsetik. Director Hallvarsson &Halvarsson.

Adjungerad är:

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna

Samordnare och sekreterare för etikrådet är Rikard Johansson, kansliet.