Vårdföretagarna driver och förespråkar en oberoende nationell, utvärdering av den svenska vården och omsorgen. Men det menar vi ett nationellt system, som omfattar alla vård- och omsorgsgivare på lika villkor.

Kvalitetsdeklaration Sophiahemmet hösten 2016
Kvalitetsdeklaration Sophiahemmet hösten 2016

Mycket har hänt inom den svenska vården och omsorgen de senaste åren. Lagen om valfrihet (LOV) infördes den 1 januari 2009 och innebar att patienten/brukaren nu får makten att själv välja vårdgivare. Att öka individens egenmakt innebär att tillgängligheten och individuell anpassning höjs och därmed även kvaliteten i tjänsterna då de utgår ifrån vad patienten/brukaren efterfrågar och har behov av. Fler aktörer etablerar sig och vi ser en ökning av privata vård- och omsorgsföretag i Sverige. Denna utveckling gör det ännu mer angeläget att få till stånd en oberoende nationell utvärdering av den vård och omsorg som ges.

Det finns stora olikheter i landet när det gäller uppföljning och redovisning av kvalitet i vård och omsorg, liksom skillnader i hur man följer upp privata respektive offentliga vårdgivare. Det måste finnas nationella system som omfattar alla vård- och omsorgsgivare på lika villkor.  

Vårdföretagarna förespråkar en nationell funktion för oberoende utvärdering, vilken borde ha främst tre funktioner:

  • Uppföljning - Identifiera och utveckla relevanta mätetal och mått, samla in fakta från vård och omsorg samt sammanställa dessa.
  • Analys - Analysera tillgänglig data och processerna bakom. Beskriva samband mellan process och resultat och utveckla modeller för ändamålsenlig redovisning och återkoppling.
  • Redovisning - Presentera resultat av utvärdering för användning av vårdväljare/patient, huvudmän/skattebetalare samt vårdgivande enheter. Stimulera intresset för och användningen av dessa resultat.

 

Nationella kvalitetsregister

Sverige är ledande internationellt när det gäller att mäta och synliggöra kvalitet i vård och omsorg. Det finns idag över åttio Nationella kvalitetsregister som Vårdföretagarnas medlemmar rapporterar till och använder data från för att lära av varandra och utveckla sina verksamheter.

Vårdföretagarna är aktiv i utvecklingen av de Nationella kvalitetsregistren genom att bl.a. vara representerad i flera nationella samverkans- och arbetsgrupper. Nationella kvalitetsregisters hemsida.