Andelen kommuner med brist på äldreboendeplatser

2014: 27%

2020: 30%

FORTSATT STORA BEHOV ÖVER HELA LANDET

Totalt 86 kommuner bedömer i dag att de har brist
på äldreboendeplatser enligt Boverkets bostadsenkät. Det är en minskning jämfört med föregående år, men sedan 2014 har bristen ökat något. Årets undersökning är samtidigt speciell med hänsyn till att coronapandemin medfört att färre äldre flyttat in på äldreboenden. På sikt väntas dock behovet öka kraftigt på grund av demografiska förändringar.

Finansdepartementet bedömde 2019 att det behöver byggas 560 äldreboenden till år 2026.114 Tidigare år har Boverkets undersökningar visat att bristen på äldreboenden varit mindre i små kommuner utanför storstadsområdena, trots att befolkningen i genomsnitt är äldre där. Den senaste mätningen visar att bristen är mer jämnt fördelad, vilket enligt Boverket kan hänga samman med coronapandemin och ett ökat färdigställande av nybyggda äldreboenden.115

Läs mer