Vårdföretagarnas etikråd är helt oberoende och står fritt från Vårdföretagarna. Vårdföretagarnas etikråd har till uppgift att verka för en hög etisk standard. De prövar ärenden som överlämnats av Vårdföretagarnas styrelse och ger rekommendationer till styrelsen i enskilda ärenden. Etikrådet har även som en viktig uppgift att se över de etiska riktlinjerna kontinuerligt. De träffas cirka sex gånger per år men har även uppdrag mellan mötestillfällena.

Ledamöter i etikrådet är:

Inger Nyström, f.d. justitieråd och ordförande i etikrådet,

Olof Edhag, läkare och professor h. c., f. d. överdirektör Socialstyrelsen, tidigare statlig utredare

Kjell Kallenberg, präst och docent i empirisk livsåskådningsforskning, tidigare professor vid Uppsala- och senare Örebro Universitet,

Tommy Borglund, lektor Örebro universitet, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning mot företagsetik, konsult.

Adjungerad är:

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna

Samordnare och sekreterare för etikrådet är Rikard Johansson, kansliet.