Den politiska debatten om valfrihet, privat drivna verksamheter, kvalitet och vinst i välfärden är intensiv. Från Vårdföretagarnas sida deltar vi aktivt genom att lyfta fram fakta och visa hur de privata vårdgivarna bidrar till kvalitet och utveckling av hälso- och sjukvården.

Det är viktigt att vi kan visa att vi som vårdföretag lever upp till de krav och förväntningar som ställs på alla vårdgivare i hälso- och sjukvården. Det är avgörande för den privat drivna vårdens legitimitet.

Vårdföretagarna gjorde i somras en undersökning bland våra medlemsföretag i sjukvårdsbranschen om kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i verksamheterna. En dryg tredjedel av medlemmarna har svarat, vilket gör att resultatet måste tolkas med försiktighet. Det finns glädjande signaler i materialet, men vi ser också förbättringsområden.
Det är glädjande att en hög andel av både våra stora och små medlemsföretag som svarat har dokumenterade kvalitetsledningssystem. Över 80 procent av företagen säger att de har ett dokumenterat ledningssystem. 

Vi uppmuntrar alla vårdföretag att dokumentera sitt ledningssystem för kvalitet. Det är svårt att annars visa patienter, landstinget/regionen, tillsynsmyndigheten och andra hur kvaliteten i företagets verksamhet fortlöpande utvecklas och säkras. De föreskrifter som Socialstyrelsen har tagit fram (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gäller samtliga vårdgivare i hälso- och sjukvården . Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en praktisk vägledning om hur man som vårdgivare kan styra och leda för ökad patientsäkerhet. Den kan du ta del av här.

Ett förbättringsområde vi ser i medlemsundersökningen handlar om lagkravet på en Patientsäkerhetsberättelse. Den nya lagstadgade skyldigheten att upprätta en Patientsäkerhetsberättelse har inte fått genomslag hos alla våra medlemsföretag än. Det är drygt 60 procent av de svarande medlemsföretagen som har skrivit en patientsäkerhetsberättelse för 2011. Vi vill därför uppmärksamma våra medlemmar på att det är en lagstadgad skyldighet, enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), för alla vårdgivare att dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Det ska ske senast den 1 mars varje år.  

Av Patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under det föregående året, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Läs gärna mer om det på Sveriges kommuner och landstings webbplats, där det även finns en mall för hur en Patientsäkerhetsberättelse kan struktureras. Den kan du som är en mindre vårdgivare anpassa så att den passar dina förutsättningar. Flera landsting/regioner, däribland Västra Götaland och Stockholms läns landsting, anordnar informationsträffar och seminarier för privata vårdgivare i regionen om hur man kan utforma sin Patientsäkerhetsberättelse. 

Det verkar råda viss osäkerhet bland våra medlemmar om hur Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig. Det finns inga krav på att den ska skickas till Socialstyrelsen eller annan myndighet. Ganska många medlemmar svarar att de bara delar ut den när någon frågar efter den. Var tredje företag har lagt sin patientberättelse på den egna webbplatsen.

Lagen föreskriver att Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för alla som vill ta del av den. Patientsäkerhetsberättelsen kan vara ett verktyg att visa de egna patienterna - men också landstinget/regionen, patientföreningar, media och andra - hur företaget arbetar med att skapa och säkra kvalitet i verksamheten och visa upp allt det positiva som görs att för att ge en säker vård till patienten.

Vårdföretagarna uppmuntrar till största möjliga transparens om hur vi som privata vårdföretag arbetar med patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. På så sätt kan vi alla bidra till förtroendet för den privat drivna hälso- och sjukvården. 

Med vänlig hälsning

Vårdföretagarna
Peter Seger
Ordförande Bransch Sjukvård