Från den 1 januari i år gäller den nya patientlagen som ger patienten rätt att fritt söka vårdgivare i primärvården och den öppna specialistvården i hela landet. Det ger vårdgivare med gott renommé möjligheter att ta emot patienter från hela Sverige.

Patienten får sammanfattningsvis ta del av det öppenvårdsutbud som ingår också i ett annat landstings vårderbjudande, även om utbudet är ett annat än det som finns i patientens hemlandsting. Det betyder också att patienten kan välja behandlingsalternativ som inte finns i det egna landstinget. Hemlandstinget bekostar vården och betalning till privata vårdgivare ska, som princip, gå via vårdlandstinget. Utomlänspatienter ska behandlas på samma sätt som patienter från det egna landstinget, men omfattas inte av vårdgarantins regler.

Här hittar du information om hur reglerna ska tillämpas praktiskt
Många vårdgivare har frågor om hur den nya patientlagen funkar praktiskt. På http://www.1177.se/vardpersonal finns en del information att hämta som är riktad till vårdpersonal.

Landstingen och regionerna tar också fram fördjupad information riktad till vårdgivare i både offentlig och offentlig regi. På till exempel Stockholms läns landstings vårdgivarguide finns mycket konkret information för vårdgivarna i Stockholm om hur de ska tillämpa den nya lagen. En del frågor som praktiska rutiner för listning över landstingsgränserna arbetar regioner och landsting fortfarande med att lösa.

1177.se har ansvaret för att informera patienter om innehållet i patientlagen och möjligheterna att söka öppenvård hos vårdgivare över landstingsgränserna. De har gjort en temasida för patienter om patientlagen: http://www.1177.se/Tema/Patientlagen/ och kommer att genomföra en informationskampanj riktad till medborgare från och med mars månad.

Privata vårdgivares avtal med landstingen
Det finns övergångsbestämmelser som innebär att avtal som landstingen slutit innan lagändringarna träder i kraft den 1/1-2015 undantas, så länge de gäller, från bestämmelsens tillämpning. Det kan därför vara klokt att säkerställa vad som gäller för just det avtalsförhållande ni har med ert landsting, så att ni hanterar lagfrågan korrekt.

Landstingen får inte förlänga avtal efter den 1/1-2015 utan tillämpning av de nya reglerna. SKL förtydligar bestämmelsen genom att klargöra att avtalen efter ikraftträdandet exempelvis inte får innehålla klausuler om att den privata utföraren uteslutande ska behandla landstingets egna invånare, eller regler som på annat sätt försvårar för patienter från andra landsting att, på samma villkor som landstingets egna invånare, välja öppen vård hos en privat utförare som landstinget har slutit avtal med.

En annan viktig avtalsfråga är att om ett landsting (efter den 1/1 2015) i en upphandling gör volymbegränsningar (tak) måste de, enligt SKL, ta höjd även för uppskattad volym utomlänspatienter i den öppna vården.

Viktigt ha koll på remissregler
Att remissreglerna följs är en förutsättning för att vårdgivaren ska få ersättning. Hemlandstinget ska bekosta vård som en patient får hos en vårdgivare i ett annat landsting, under förutsättning att hemlandstingets remissregler följs. Om landstinget där vårdgivaren verkar har remisskrav så måste även patienter från andra landsting ha det. Patienten behöver då söka sig till en primärvårdsläkare, antingen i hemlandstinget eller i vårdlandstinget, som sedan har möjlighet att remittera patienten vidare till den specialiserade öppenvården.