Vårdföretagarna uppmuntrar till öppenhet om hur vi som privata vårdföretag arbetar med patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. På så sätt kan vi alla bidra till förtroendet för den privat drivna hälso- och sjukvården.

Vi har tidigare berättat om den undersökning bland våra medlemsföretag i sjukvården som Vårdföretagarna genomförde tidigare i år om kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Även om resultatet måste tolkas med försiktighet, eftersom svarsfrekvensen var låg, så finns där glädjande signaler. En positiv signal i materialet är att nio av tio medlemsföretag som svarat har system för avvikelsehantering. En lika stor andel säger att de upprättar risk- och händelseanalyser i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Vi kan också se att så gott som alla medlemsföretag återför avvikelserna tillbaka i sin organisation, som ett led i sin verksamhetsutveckling.

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har i dagarna undertecknat 2013 års överenskommelse om patientsäkerhet. Inriktningen på den fleråriga patientsäkerhetssatsningen är att gradvis minska antalet undvikbara vårdskador. Regeringens prestationsbaserade satsning omfattar 525 miljoner kronor till landstingen. Grundkrav för att få del av pengarna är bland annat att alla vårdgivare upprättar patientsäkerhetsberättelse. Som indikatorer används bl a följsamhet till basala kläd- och hygienrutiner vid sjukhusen, antibiotikaförskrivning, läkemedelsanvändning samt överbeläggningar. 

Läs mer om överenskommelsen om patientsäkerhet via denna länk till SKL:s hemsida