Det är lagkrav på att alla vårdgivare som bedriver slutenvård eller läkarbesök inom öppenvård (som inte är primärvård) ska rapportera in till Socialstyrelsens patientregister varje år. Sista inrapporteringsdag till patientregistret är 31 mars.

Observera att om ditt företag har en överenskommelse med landstinget/regionen som innebär att de sköter inrapporteringen, så behöver du inte rapportera separat.

Ett av patientregistrets syften är att kunna påvisa att den verksamhet som bedrivs håller god kvalitet och är säker. Patientregistret är därför en viktig källa för patientsäkerhetsarbete.

Socialstyrelsen har tagit fram praktisk information om vilka uppgifter som ska rapporteras in, hur uppgifterna ska rapporteras och vart uppgifterna ska skickas. Informationen hittar du här.

För att ni ska få en bättre bild av kvaliteten på de uppgifter ni skickar in hälsar Socialstyrelsen att ni i år kommer att få bättre återkoppling från dem. En liten men viktig detalj vid uppgiftsinlämning är att ange sjukhus- och klinikkod i så väl namnet på filen samt i filen ni skickar.

Från Vårdföretagarnas sida har vi uppfattat en del kritik från privata vårdgivare kring patientregistret och hur det fungerar. Vi ser därför positivt på att Socialstyrelsen vill öka kommunikationen och kontaktytorna med privata vårdgivare. Det är viktigt inte minst för att fånga upp våra medlemmars erfarenheter och synpunkter.
 

Färsk analys av vårdgivarnas rapportering till kvalitets- och patientregistren
Många av våra medlemsföretag deltar aktivt med rapportering till både de nationella kvalitets- och patientregistren. En faktor som är viktig för öppna jämförelser, utvärderingar och forskning är tillförlitligheten i registren.

För att bidra till ökad kvalitet i kvalitetsregistren har Socialstyrelsen tagit fram en rapport där man redovisar hur komplett rapporteringen är. Rapporten visar hur väl man inom vården i respektive landsting, vid offentligt drivna sjukhus och hos privata vårdgivare rapporterar till kvalitetsregistren och hälsodataregistren.

I bilagan till rapporten redovisar Socialstyrelsen resultaten och jämförelser för varje landstingssjukhus och lite större privat vårdgivare. När det gäller en del av registren har Socialstyrelsen valt att inte namnge mindre privata vårdgivare som har rapporterat en mindre mängd behandlingar.

Ta del av rapporten här.