Som bekant finns det politiska åsiktsskillnader i synen på vårdval hos landstingsledningarna, vilket också återspeglas i olika stort intresse för utveckling av fler vårdval. En försvårande faktor i Roger Molins arbete som nationell samordnare är att det, till skillnad från en rad andra områden, inte finns någon överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) som grund.

Vårdföretagarna har en god dialog med Roger Molin i hans arbete med att samordna och stimulera utvecklingen av vårdval. En strategiskt viktig fråga som vi diskuterade vid mötet är ersättningssystemen. Molin har dragit igång ett arbete kring ersättningssystemen tillsammans med tio landsting och företaget Health Navigator för att försöka hitta nya sätt att ersätta primärvården och specialistvården, med fokus bland annat på att försöka minska de akuta återinläggningarna på sjukhus. Omkring 10-15 procent av alla sjukhusinläggningar av patienter är, enligt Molin, akuta återinläggningar. Ett steg att premiera en mer strukturerad utskrivningsprocess. Några landsting ska testa att ge primärvården kostnadsansvar för återinläggning. Jönköpings läns landsting ska testa att betala sjukhusen mer för första inläggning och mindre, eller inget alls, för återinläggning.

Ett annat samarbetsområde är utvecklandet av så kallad vårdepisodersättning, på fler områden än dem som Stockholms läns landsting utvecklat inom höft/knäproteser och ryggkirurgi. Landstingen samarbetar om att utveckla sådan ersättning på ytterligare sex områden. Det är landstingen som bestämmer vilka områden det kan bli. Bland de områden som diskuteras finns förlossning, cancervård, behandling av någon kronikergrupp samt rehabilitering.

Andra frågor vi diskuterade var brister i konkurrensneutralitet i vårdval i primärvården. Våra medlemsföretag ser många exempel på att landsting/regioner gynnar sina egna vårdcentraler. En annan fråga vi lyfte var vikten av att utveckla vårdval och smidiga lösningar för hemsjukvården över huvudmannaskapsgränsen. Vårdföretagarna fortsätter dialogen med Roger Molin och bidrar gärna i utvecklingsarbetet.