Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

  

Vid vård- och omsorgsföretagens sida

Tillsammans med Vårdföretagarna och Almega kan vård- och omsorgsföretagare bli säkrare arbetsgivare och ägna mer tid åt sin kärnverksamhet.

Vårdföretagarna hjälper till med alla personalfrågor, från anställning till uppsägning. Duktiga förhandlare och experter ger personlig och professionell rådgivning i förhandlingar, arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning, arbetsmiljö, jämställdhet, diskriminering, försäkringar och offentlig upphandling.

 

Banar väg för vård- och omsorgsföretagen

Vård- och omsorgsföretagen bidrar till utvecklingen av den svenska välfärden och den offentliga sektorn. De är företag där nya affärsidéer föds och där nya jobb skapas.

Förutsättningarna för företag inom vård och omsorg styrs till stor del av politiska beslut. En rad myndigheter har i uppdrag att kontrollera verksamheten eller att bidra till utvecklingen av den. Därför bedriver Vårdföretagarna ett omfattande näringspolitiskt arbete. Vi har en ständig dialog med politikerna och bidrar med underlag till deras beslut. Vi följer myndigheternas arbete för att ta tillvara företagens intressen.

Vårdföretagarnas politiska kontakter omfattar alla partier med inflytande över vårdföretagandets villkor. Det är viktigt att folkvalda oavsett partitillhörighet får möjlighet att grunda sina beslut på bra underlag. Vi bidrar med både fakta och idéer om utvecklingen.

Vårdföretagarna vill att privat driven vård och omsorg ska finnas i hela Sverige och kunna väljas av alla. Därför måste:

  • Alternativen bli fler
  • Valfriheten vidgas
  • Kvaliteten mätas och redovisas
  • Konkurrensneutralitet och förutsägbara villkor gälla

Almega har i sin tur identifierat ett antal områden av stor betydelse för tjänstesamhällets framväxt: forskning, regelverk, entreprenörskap, offentlig köpkraft, kompetens och arbetsliv. Vart och ett av områdena är i sig viktigt och tillsammans bildar de en helhet där förnyelse och utveckling skapar framgång för Sverige. Almega opinionsbildar och driver utvecklingen inom dessa områden. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

 

Almega nära dig

För att erbjuda alla medlemmar bästa service sträcker sig Almegas verksamhet över hela landet. Almega hjälper tjänsteföretagare att skapa ett bra förhållande mellan arbetsgivare och anställda. Almega kan arbetsgivarfrågor för tjänsteföretag.