De etiska riktlinjerna, som är en del av Vårdföretagarnas uppförandekod, tillsammans med våra gemensamma värderingar, ger vägledning till och skall leda till sund konkurrens och likabehandling av företag, oberoende av storlek. De ska också stimulera branschens företag att uppfylla samhällets förväntningar på den goda organisationen, bland annat avseende systematiskt kvalitetsarbete, miljö- och arbetsmiljö.

Branschens företag ska sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga hållbara värden för kund och samhälle.

För att följa efterlevnaden av uppförandekoden finns Vårdföretagarnas etikråd.

Medlemsföretag har ett gemensamt ansvar för branschen

Alla medlemsföretag inom Vårdföretagarna har ett ansvar för hur branschen verkar och hur den uppfattas. Detta gemensamma ansvar är avgörande för branschens goda utveckling och tillväxt och därmed för dess framtid.

Vårdföretagarnas medlemsföretag förväntas inte bara att följa samhällets lagar och förordningar utan också att arbeta i linje med Vårdföretagarnas uppförandekod och krav på att arbeta för en hög kvalitet och en god etik. För stöd i ert arbete med etik- och värderingsarbete har vi tagit fram fördjupningsmaterial. Detta kan med fördel användas vid utveckling av er verksamhet, värderingsdiskussioner, arbetsplatsträffar med mera.

Att verka för en öppen organisation

Tips och råd kring viktiga frågor kring

Om Vårdföretagarna får kännedom om att en medlem inte följer uppförandekoden kan Vårdföretagarna uppmärksamma och granska ärendet. Ytterst kan en medlem som inte följer uppförandekoden uteslutas ur föreningen av Vårdföretagarnas styrelse.